Alūksnes novada domes 29.08.2019. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Alūksnes novada domes 29.08.2019. sēdes darba kārtība

29.08.2019., plkst. 10:00
Uzvaras ielā 1, Alūksnē
Sēžu zāle

Darba kārtībā:
1. Par darba kārtību.
2. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3642 014 0160, “Pullans 142”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
3. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Dārziņi” – 4A, Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
4. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Pleskavas ielā 3A, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
5. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ozolu ielā 4, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
6. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ozolu ielā 4A, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
7. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ozolu ielā 6A, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
8. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ozolu ielā 8, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
9. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ozolu ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
10. Par pārvaldīšanas tiesību nodošanu.
11. Par pārvaldīšanas tiesību nodošanu.
12. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu smilts atradnei “Bitītes”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā.
13. Par Alūksnes novada domes 27.06.2019. lēmuma Nr. 191 “Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015. -2027. gadam, izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Ošu iela 3B, Alūksne, Alūksnes novads, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu.
14. Par saistošo noteikumu Nr.__/2019 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2013. gada 27. jūnija saistošajos noteikumos Nr.15/2013 “Rakšanas darbu veikšanas kārtība Alūksnes novada teritorijā”” izdošanu.
15. Par saistošo noteikumu Nr._ /2019 “Par preču zīmes “Alūksne/Oluksna” lietošanu” izdošanu.
16. Par telpu nomu JUKSES Lidijas ģimenes ārsta praksei “Tērcēs” 11, Zeltiņos, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā.
17. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Dārziņos” – 3, Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā daļas iznomāšanu.
18. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Dārziņos” – 3, Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā daļas iznomāšanu.
19. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Lazdiņas”, Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā daļas iznomāšanu.
20. Par Alūksnes novada domes 26.03.2015. lēmuma Nr.119 „Par vēlētāju parakstu apliecināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu.
21. Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Gati SPUDIŅU.
22. Par Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” vadītāju.
23. Par Alūksnes Bērnu un jauniešu centra maksas pakalpojumiem.
24. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 31.01.2019. lēmumā Nr. 15 „Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.
25. Par pašvaldības aģentūras “SPODRA” direktoru.
SLĒGTĀ DAĻA:
26. [..].

Skip to content