Atzīst par spēku zaudējušu domes lēmumu

Alūksnes novada domes 29. augusta sēdē pieņemts lēmums atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada domes 2019. gada 27. jūnija lēmumu Nr. 191 “Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027. gadam, izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Ošu iela 3B, Alūksne, Alūksnes novads, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”.