Pabeigta  projekta “Plūdu apdraudējuma riska samazināšana Zeltiņu pagastā” realizācija - Alūksnes novads

Pabeigta  projekta “Plūdu apdraudējuma riska samazināšana Zeltiņu pagastā” realizācija

Noslēgusies projekta Nr 1-08/ 302/2018 “Plūdu apdraudējuma riska samazināšana Zeltiņu pagastā”  aktivitātē “Praktiskās vietējās vides iniciatīvas vides stāvokļa uzlabošanai un vides apdraudējuma risku novēršanai” realizācija Zeltiņu pagastā.

Projekta laikā tika noorganizētas četras talkas ar vietējo iedzīvotāju piedalīšanos  Melnupes attīrīšanai no koku sanesumiem un bebru aizsprostiem. 2018. gadā talkas notika 18. augustā, 8.septembrī,12. oktobrī un viena talka 2019. gada 13. septembrī.   Kopā no  sakritušajiem kokiem un koku sanesumiem, bebru aizsprostiem talcinieki ir  attīrījuši apmēram 3km  garu upes posmu  saskaņā ar projekta darba uzdevumā noteikto. Projekta ietvaros bija paredzēts organizēt ne mazāk kā trīs talkas projekta īstenošanas gaitā.

Projekta realizācijas laikā sagatavots DAP eksperta atzinums par aizsargājamiem biotopiem Melnupē 3 km garumā, projekta realizācijas vietā.

Par projekta līdzekļiem iegādāti motorzāģis Husqvarna 545 un krūmgriezis Husqvarna 336 FR. Šie darba rīki būs nepieciešami, lai veiktu sasniegto rezultātu uzturēšanu projekta uzraudzības periodā turpmākajos  piecos  gados.

Sagatavota tehniskā dokumentācija dūņu un sanesumu tīrīšanai pašvaldības nekustamajos īpašumos “Melnupes” un “Tērces”. Lai aprēķinātu veicamo darbu apjomus, tika veikta dūņu slāna biezuma mērīšana ar ģeoradaru..  Būvprojekta sagatavošanu veica SIA  “Inženieru birojs “PROFECTO””, pamatojoties uz veikto tirgus izpēti.

Lai noskaidrotu darbu veicēju, kas veiks Melnupes tīrīšanu, tika izsludināts iepirkums Publisko iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā. Uz darbu veikšanu pieteicās tikai viens pretendents SIA “Piekrastei.lv”, juridiskā adrese “Rubeņi”, Neretas pagasts, Neretas novads, LV-5118. Kopējās izmaksas Melnupes tīrīšanai pašvaldības nekustamajos īpašumos “Melnupes” un “Tērces”, pamatojoties uz noslēgto iepirkuma līgumu sastāda 43 956,07 EUR.  Septembra vidū pabeigta   dūņu un sanesumu tīrīšana Melnupē, Alūksnes novada pašvaldības  nekustamajos īpašumos “Melnupes” un “Tērces” atbilstoši tehniskajā dokumentācijā noteiktajām prasībām.

Projekta “Plūdu apdraudējuma riska samazināšana Zeltiņu pagastā” kopējās izmaksas sastāda 51 274 EUR no kurām 70% sastāda Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansējums un 30% sastāda Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums.

Projektu atbalsta  Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija un Alūksnes novada pašvaldība.

  

Alsviķu, Ilzenes, Zeltiņu pagstu pārvalžu teritorijas    attīstības speciāliste Ārija Rone

Skip to content