Finanšu komitejas 24.10.2019. darba kārtība - Alūksnes novads

Finanšu komitejas 24.10.2019. darba kārtība

24.10.2019., plkst. 10:00
Uzvaras ielā 1, Alūksnē

Sēžu zāle
Darba kārtībā:
1. Par darba kārtību.
2. Par nekustamā īpašuma Attīrīšanas ierīces, Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
3. Par nekustamā īpašuma Ūdenstornis Muiža, Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
4. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 03.09.2010. lēmumā Nr. 529 “Par Alūksnes novada pašvaldības autonomās funkcijas – ūdensapgādes un kanalizācijas komunālo pakalpojumu sniegšanas organizācijas – deleģēšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “RŪPE””.
5. Par līdzfinansējumu Opekalna evaņģēliski luteriskās draudzes projektam.
6. Par grozījumu Alūksnes novada pašvaldības nolikumā Nr. 3/2013 “Par Alūksnes novada pašvaldības apbalvojumiem”.
7. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības nolikumā Nr. 13/2013 “Par Alūksnes novada pašvaldības apbalvojumu Gada balva “Zelta bite””.
8. Par Medību koordinācijas komisijas izveidošanu.
9. Par Īpašumu atsavināšanas komisijas sastāvu.
10. Par Īpašumu atsavināšanas komisijas nolikumu.
11. Par Īpašumu atsavināšanas komisijas sastāvu.
12. Par saistošo noteikumu Nr.__/2019 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2018. gada 27. septembra saistošajos noteikumos Nr. 13/2018 “Par Alūksnes novada pašvaldības nodevām”” izdošanu.
13. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 28.11.2013. noteikumos Nr. 3/2013 „Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.
14. Par finansējuma pārkārtošanu.
15. Par saistošo noteikumu Nr.__/2019 „Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2019.gada 25.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.7/2019 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2019.gadam”” izdošanu.

Skip to content