Domes sēdes 31.10.2019. darba kārtība - Alūksnes novads

Domes sēdes 31.10.2019. darba kārtība

31.10.2019., plkst. 10:00
Uzvaras ielā 1, Alūksnē
Sēžu zāle

Darba kārtībā:
1. Par darba kārtību.
2. Par nekustamā īpašuma Attīrīšanas ierīces, Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
3. Par nekustamā īpašuma Ūdenstornis Muiža, Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
4. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 03.09.2010. lēmumā Nr. 529 “Par Alūksnes novada pašvaldības autonomās funkcijas – ūdensapgādes un kanalizācijas komunālo pakalpojumu sniegšanas organizācijas – deleģēšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “RŪPE””.
5. Par līdzfinansējumu Opekalna evaņģēliski luteriskās draudzes projektam.
6. Par Annas pagasta pārvaldes struktūrvienības “Annas feldšeru-vecmāšu punkts” likvidāciju.
7. Par Mālupes pagasta pārvaldes struktūrvienības “Mālupes feldšerpunkts” likvidāciju.
8. Par saistošo noteikumu Nr.__/2019 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2017. gada 23. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3/2017 “Par reklāmas izvietošanu Alūksnes novadā”” izdošanu.
9. Par saistošo noteikumu Nr.__/2019 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2017. gada 28. septembra saistošajos noteikumos Nr. 19/2017 “Alūksnes novada teritorijas, ēku/būvju un apstādījumu kopšanas un uzturēšanas saistošie noteikumi”” izdošanu.
10. Par saistošo noteikumu Nr.__/2019 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2015. gada 29.oktobra saistošajos noteikumos Nr.21/2015 “Par kārtību, kādā izvietojamas un noformējamas ielu nosaukuma plāksnes, ēku numura (nosaukuma) zīmes Alūksnes novadā”” izdošanu.
11. Par saistošo noteikumu Nr.__/2019 “Grozījums Alūksnes novada domes 2019. gada 28. marta saistošajos noteikumos Nr. 5/2019 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Alūksnes novadā”” izdošanu.
12. Par saistošo noteikumu Nr.__/2019 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2017. gada 25. maija saistošajos noteikumos Nr. 9/2017 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Alūksnes novada teritorijā”” izdošanu.
13. Par saistošo noteikumu Nr.__/2019 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2017. gada 23. marta saistošajos noteikumos Nr. 4/2017 “Alūksnes novada publisko un pašvaldības ūdenstilpju, to salu un piekrastes zonas uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi”” izdošanu.
14. Par saistošo noteikumu Nr.__/2019 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2011. gada 24. marta saistošajos noteikumos Nr. 9/2011 “Par tirdzniecību publiskās vietās Alūksnes novadā”” izdošanu.
15. Par saistošo noteikumu Nr.__/2019 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2018. gada 27. septembra saistošajos noteikumos Nr. 13/2018 “Par Alūksnes novada pašvaldības nodevām”” izdošanu.
16. Par saistošo noteikumu Nr.__/2019 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Alūksnes novadā” izdošanu.
17. Par saistošo noteikumu Nr.__/2019 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2018. gada 26. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 7/2018 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Alūksnes novadā”” izdošanu.
18. Par nobrauktuves izveidošanu.
19. Par Medību koordinācijas komisijas izveidošanu.
20. Par atļauju Ilgonim LOSĀNAM savienot amatus.
21. Par atļauju Andrim MIČULIM savienot amatus.
22. Par Apstādījumu aizsardzības komisijas sastāvu.
23. Par atļauju Ārim KREICIM savienot amatus.
24. Par Īpašumu atsavināšanas komisijas sastāvu.
25. Par Īpašumu atsavināšanas komisijas nolikumu.
26. Par Īpašumu atsavināšanas komisijas sastāvu.
27. Par atļauju Ievai BOLOVŅIKOVAI savienot amatus.
28. Par atļauju Agnesei FORSTEREI savienot amatus.
29. Par atļauju Ievai SILBAUMAI savienot amatus.
30. Par atļauju Inārai KAPULINSKAI savienot amatus.
31. Par Alūksnes novada bāriņtiesas locekli.
32. Par grozījumu Alūksnes novada pašvaldības nolikumā Nr. 3/2013 “Par Alūksnes novada pašvaldības apbalvojumiem”.
33. Par Alūksnes novada pašvaldības apbalvojuma “Sudraba zīle” piešķiršanu”.
34. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības nolikumā Nr. 13/2013 “Par Alūksnes novada pašvaldības apbalvojumu Gada balva “Zelta bite””.
35. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 27.08.2015. lēmumā Nr. 277 “Par Alūksnes Kultūras centra maksas pakalpojumiem”.
36. Par finansējuma pārkārtošanu.
37. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 28.11.2013. noteikumos Nr. 3/2013 „Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.
38. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 31.01.2019. lēmumā Nr. 15 „Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.
39. Par saistošo noteikumu Nr.__/2019 „Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2019.gada 25.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.7/2019 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2019.gadam”” izdošanu.
40. Par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusa noteikšanu.
41. Par pārvaldīšanas tiesību nodošanu.

SLĒGTĀ DAĻA:
42. [..].

Skip to content