Valsts Kultūrkapitāla fonds atbalsta unikāla mūzikas instrumenta atjaunošanu Ates muzejam

Valsts Kultūrkapitāla fonda projektu konkursā “Tradicionālā kultūra” atbalstīts Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja projekts “Viktora Ķirpa Ates muzeja bases detaļu izgatavošana”.

Projekta mērķis ir veikt muzeja pamatkrājuma priekšmeta – bases trūkstošo detaļu izgatavošanu, pamatojoties uz apsekošanā gūtajiem rezultātiem, tādejādi nodrošinot pamatkrājuma priekšmeta pilnvērtīgu komplektāciju un pieejamību sabiedrībai. Projektā paredzētos darbus uzsāks šī gada decembrī un tos veiks Varis Auziņš (nodibinājums “Kultūras darbnīca”).

Vēsturiskie materiāli liecina, ka 19. gs. un 20. gs. pirmajā pusē latviešu tautas mūzikā plaši tika spēlēts stīgu instruments, ko sauc par basi. Līdz mūsdienām ir saglabājušās un apzinātas nedaudz vairāk nekā 20 vēsturiskās bases, kas atrodamas, galvenokārt, muzeju krājumos un privātkolekcijās. Vēsturiskā informācija liecina, ka bases izgatavoja un plaši lietoja tieši Vidzemē, galvenokārt, spēlējot lauku kapelās.

Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejs glabā nelielu mūzikas instrumentu kolekciju, tajā skaitā tradicionālo trīsstīgu basi. 2019. gada augustā basīšu pētnieks Varis Auziņš kopā ar muzeja darbiniekiem veica šīs bases detalizētu apsekošanu un dokumentēšanu. Apsekošanas gaitā bases iekšpusē tika atrasts sekojošs ieraksts: Taisīta 13. martā 1934. g. Zeltiņu pag., “Micpaldos”, E. Kappa, E. Ribaks, A. Sikaters. Šim atrastajam ierakstam ir būtiska nozīme bases izcelsmes un lietošanai noteikšanai, jo tajā minētais Arvīds Sikaters ir kalncempietis, kurš arī pārstāv Kalncempju muzicēšanas vēsturi. Apsekojot basi, tika konstatēts, ka bases tehniskais stāvoklis ir labs, bet, lai base būtu eksponējama, ir nepieciešams izgatavot trūkstošās detaļas.

2020. gada Muzeju naktī muzejā plānots atklāt izstādi par kāzu un kāzu muzikantu tradīcijām Kalncempjos, kurā viens no objektiem būs arī atjaunotā base. Visas vasaras garumā un arī Pļaujas svētku pasākumā apmeklētājiem būs iespējams aplūkot šo unikālo mūzikas instrumentu. Pēc izstādes noslēguma priekšmets nonāks muzeja krātuvē, kur Muzeju naktīs to varēs aplūkot.

Muzeja krājuma 1960. gada foto, kur redzami Laimonis Grabažs ar bungām, Jānis Žvarts ar akordeonu un Arvīds Sikaters ar vienu no savām basēm

Janita Šolina,
Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja vadītāja