Finanšu komitejas 12.12.2019. darba kārtība - Alūksnes novads

Finanšu komitejas 12.12.2019. darba kārtība

12.12.2019., plkst. 10:00
Uzvaras ielā 1, Alūksnē
Sēžu zāle

Darba kārtībā:
1. Par darba kārtību.
2. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 3694 002 0145 un 3694 002 0146, “Pārlīči”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
3. Par darba attiecību izbeigšanu ar Elitu JANSONI.
4. Par aizņēmumu ELFLA projektu par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvju atjaunošanu īstenošanai.
5. Par līdzekļu piešķiršanu jumta remontam.
6. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem.
7. Par finansējuma piešķiršanu.
8. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 31.01.2019. lēmumā Nr. 15 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.
9. Par ar papildu atlīdzību saistīto pasākumu ierobežojumiem 2020. gadā.
10. Par saistošo noteikumu Nr. __/2019 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2019. gada 25. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 7/2019 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2019. gadam”” izdošanu.
11. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības 2012. gada 23. februāra noteikumos Nr. 3/2012 „Kārtība, kādā sadala Alūksnes novada pašvaldības budžeta līdzekļus”.
12. Par 2020.gada budžeta kontrolskaitli pirmsskolas izglītības iestādēm, pamata un vispārizglītojošām iestādēm, teritoriālajām vienībām.

Skip to content