Finanšu komitejas 20.02.2020. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Finanšu komitejas 20.02.2020. sēdes darba kārtība

20.02.2020., plkst. 10:00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā
zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:

 1. Par darba kārtību.
 2. Par dzīvojamās mājas “Liepna 2”, Liepnā, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā, dzīvokļa īpašumam Nr. 6 piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
 3. Par dzīvojamās mājas “Liepna 2”, Liepnā, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā, dzīvokļa īpašumam Nr. 8 piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
 4. Par zemes gabala Mežinieku ielā 5, Alūksnē, Alūksnes novadā, nodošanu īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Mežinieku ielā 5, Alūksnē, Alūksnes novadā dzīvokļu īpašniekiem.
 5. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Medņukalni”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā zemes vienības daļas iznomāšanu.
 6. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Stropos”, Alsviķos, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā daļas iznomāšanu.
 7. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Noliktava”, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 8. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 3688 001 0121 un 3688 003 0136, “Skaras”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 9. Par kokmateriālu atsavināšanu.
 10. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AP Kaudzītes” Alūksnes novada pašvaldības kapitāla daļu pārdošanas noteikumu un cenas apstiprināšanu.
 11. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2018. gada 22. marta lēmumā Nr. 84 “Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts””.
 12. Par grozījumiem Alūksnes novada domes lēmumos par nedzīvojamo telpu Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā iznomāšanu.
 13. Par saistošo noteikumu Nr._/2020 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2017. gada 24. augusta saistošajos noteikumos Nr. 18/2017 “Saistošie noteikumi par ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumiem Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs” izdošanu.
 14. Par saistošo noteikumu Nr._/2020 “Par specializētajiem tūristu transportlīdzekļiem Alūksnes novadā” izdošanu.
 15. Par atļauju Rudītei PEHLAKAI savienot amatus.
 16. Par atļauju Ingrīdai SNIEDZEI savienot amatus.
 17. Par atļauju Elitai LAIVAI savienot amatus.
 18. Par izmaiņām Administratīvās komisijas sastāvā.
 19. Par projektu “Bērnu un jauniešu izglītošana par ūdenī esošajām ekosistēmām un to savstarpējām mijiedarbībām”.
 20. Par dalības maksas apstiprināšanu.
 21. Par dalības maksas apstiprināšanu.
 22. Par pašvaldības budžeta finansējuma sadali Alūksnes novada pašvaldības vispārizglītojošām izglītības iestādēm.
 23. Par Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. Investīciju plāna 2015.-2020. gadam aktualizēšanu.
 24. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
 25. Par līdzekļu izdalīšanu Jaunannas pagasta pārvaldei no Alūksnes novada pašvaldības Ceļu un ielu uzkrājuma fonda.
 26. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem.

 

 

Skip to content