Finanšu komitejas 19.03.2020. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Finanšu komitejas 19.03.2020. sēdes darba kārtība

19.03.2020., plkst. 10:00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā
zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:

 1. Par darba kārtību.
 2. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Malienas ielā 12, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 3. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Cielavu ielā 9, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 4. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 3656 004 0038, “Jaunaitiņas”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 5. Par saistošo noteikumu Nr.__/2020 “Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Alūksnes novadā” izdošanu.
 6. Par grozījumu Alūksnes novada domes gada 26. jūnija lēmumā Nr. 237 “Par medību platību apsaimniekošanu”.
 7. Par sociālās aprūpes pakalpojuma institūcijā izmaksas noteikšanu Sociālās aprūpes centrā “Alūksne”.
 8. Par sociālās aprūpes pakalpojuma institūcijā izmaksas noteikšanu Sociālās aprūpes centrā “Pīlādži”.
 9. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 24.08.2017. lēmumā Nr.295 “Par Alūksnes novada vidusskolas maksas pakalpojumiem”.
 10. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 25.07.2019. lēmumā Nr.221 “Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolā”.
 11. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 02.2020. lēmumā Nr.70 “Par izglītības iestāžu izdevumu noteikšanu pašvaldību savstarpējos norēķinos”.
 12. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem Alūksnes novada vidusskolai.
 13. Par līdzekļu piešķiršanu Veclaicenes pagasta pārvaldei.
 14. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Alūksnes Kultūras centram.
 15. Par saistošo noteikumu Nr._/2020 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2020. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2020 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”” izdošanu.
Skip to content