PAŠVALDĪBAS INFORMĀCIJA: Par Alūksnes novada pašvaldības iestāžu darbu ārkārtējās situācijas laikā

12. martā Latvijā tika izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar koronvīrusa izraisītās saslimšanas Covid-19 izplatību un pašlaik līdz 2020. gada 12. maijam valstī ir noteikti nopietni ierobežojumi.

 Turpinot pieaugt saslimstības gadījumu skaitam ar Covid-19, 29. martā Slimību profilakses un kontroles centra publiskotajā kartē pirmoreiz saslimstība reģistrēta arī Alūksnes novadā.

 – Es aicinu ikvienu Alūksnes novada iedzīvotāju šajā trauksmes pilnajā laikā palikt mājās. Lūdzu izturēties nopietni un atbildīgi pret visiem noteiktajiem ierobežojumiem, kas skar līdzšinējo ikdienas dzīvi. Ja vien tas ir iespējams – jūsu pašu un pārējo līdzcilvēku drošības labad palieciet mājās, bet, ja tas nav iespējams, tad it visur – gan telpās, gan uz ielas – ieturiet fizisko distanci un ievērojiet personīgo higiēnu. Šobrīd ir ārkārtīgi svarīgi pārskatīt un mainīt savus ieradumus kopējās sabiedrības veselības labā. Būsim atbildīgi pret savu ģimeni, kaimiņiem, draugiem, kolēģiem un sabiedrību kopumā, jo tikai tā mēs varam apturēt šī vīrusa izplatību! Lūdzam sazināties ar saviem radiniekiem, sevišķi vecāka gadagājuma cilvēkiem, un pārliecināties, vai viņi ir informēti par situāciju, kā arī to, vai viņiem nav nepieciešama palīdzība, – uzsver Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs Dukulis.

 

Pašvaldības institūcijas pakalpojumus nodrošina ATTĀLINĀTI.

 Pašvaldības institūcijas (tai skaitā klientu apkalpošanas centrs, pagastu pārvaldes, bibliotēkas, muzeji, tautas un kultūras nami u.c.) nodrošina pakalpojumu sniegšanu attālināti, maksimāli samazinot kontaktēšanos klātienē, izņemot tos gadījumus, kad tas nav iespējams neatliekamas nepieciešamības dēļ. Tādēļ, pirms doties uz kādu iestādi, aicinām sazināties ar to pa tālruni vai e-pastu.

 

ALŪKSNES NOVADA VALSTS UN PAŠVALDĪBAS VIENOTAIS KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS

 

sniegs Jums informāciju par Alūksnes novada pašvaldības administrācijas, iestāžu, kā arī valsts iestāžu darbu

un citiem pašvaldības kompetencē esošiem jautājumiem ārkārtējās situācijas laikā

tālruņi 64381496, 66954904, e-pasts aluksne@pakalpojumucentri.lv

 

 Iesniegumu Alūksnes novada pašvaldībai var iesniegt:

–          Elektroniski www.latvija.lv e-pakalpojumā “Iesniegums iestādei”, ar drošu elektronisko parakstu nosūtot uz Klientu apkalpošanas centra e-pastu vai izmantojot personas e-adresi

–          Nosūtot pa pastu Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301

–          Iemetot slēgtā pastkastē pašvaldības administratīvās ēkas 1. stāva foajē pie klientu apkalpošanas centra

 

 Maksājumus par nekustamā īpašuma nodokli un citiem pašvaldības pakalpojumiem lūdzam veikt, izmantojot kredītiestāžu internetbankas u.c.

PAGASTU PĀRVALDES

 Iedzīvotājus apkalpo attālināti. Ar attiecīgo pagasta pārvaldi lūdzam sazināties pa tālruni vai e-pastu. Iesniegumus un korespondenci var nodot, iemetot pastkastē pie pagastu pārvalžu ēkām.

Pagastu pārvalžu kontaktinformācija

Alsviķu pagasta pārvalde – vadītāja Ingrīda Sniedze, 26468713; ingrida.sniedze@aluksne.lv, alsviki@aluksne.lv

Annas pagasta pārvalde – vadītāja Vija Zaķe, 22042791; vija.zake@aluksne.lv, annas.pagasts@aluksne.lv

Ilzenes pagasta pārvalde – vadītāja Rudīte Pehlaka, 26164881; rudite.pehlaka@aluksne.lv, ilzene@aluksne.lv

Jaunalūksnes pagasta pārvalde – vadītājs Viesturs Zaķis, 29219720; viesturs.zakis@aluksne.lv, jaunaluksne@aluksne.lv

Jaunannas pagasta pārvaldevadītāja Vēsma Čugunova, 26375360; vesma.cugunova@aluksne.lv, jaunanna@aluksne.lv

Jaunlaicenes pagasta pārvalde – vadītāja Aiga Mūrniece, 20239937; aiga.murniece@aluksne.lv, jaunlaicene@aluksne.lv

Kalncempju pagasta pārvalde – vadītāja Iveta Baltā-Vanaga, 26447102; iveta.balta-vanaga@aluksne.lv, kalncempji@aluksne.lv

Liepnas pagasta pārvalde – vadītāja Ilze Paia, 29147011; ilze.paia@aluksne.lv, liepna@aluksne.lv

Malienas pagasta pārvalde – vadītāja Svetlana Prenka-Mihailova, 26426090; svetlana.prenka-mihailova@aluksne.lv, maliena@aluksne.lv

Mālupes pagasta pārvalde – vadītāja Iveta Priede, 26437421; iveta.priede@aluksne.lv, malupe@aluksne.lv

Mārkalnes pagasta pārvalde – vadītāja Iveta Driņina, 25620818; iveta.drinina@aluksne.lv, markalne@aluksne.lv

Pededzes pagasta pārvalde – vadītāja Daiga Vītola, 26597354; daiga.vitola@aluksne.lv, pededze@aluksne.lv

Veclaicenes pagasta pārvalde – vadītāja Lelde Krancmane, 29296302; veclaicene@aluksne.lv

Zeltiņu pagasta pārvalde – vadītāja Elita Laiva, 26520677; elita.laiva@aluksne.lv, zeltini@aluksne.lv

Ziemera pagasta pārvalde – vadītāja Iveta Vārtukapteine, 29379590; iveta.vartukapteine@aluksne.lv, ziemeri@aluksne.lv

 

SOCIĀLO LIETU PĀRVALDE

 Sociālie darbinieki klātienē apkalpo tikai ārkārtas situācijās, par nepieciešamo palīdzību lūdzam sazināties ar sociālajiem darbiniekiem pilsētā vai attiecīgajā pagastā pa tālruni. Trūcīgas un maznodrošinātas personas statuss tiek pagarināts automātiski.

 Sociālo lietu pārvaldei adresētus iesniegumus var iemest pastkastītē pie Sociālo lietu pārvaldes ēkas, Lielā Ezera ielā 11, Alūksnē, bet pagastos – pastkastītēs pagasta pārvaldēs.

 Noteikta karantīna (aizliegums ienākt trešajām personām) sociālās aprūpes centros “Alūksne” un “Pīlādži”. Dienas aprūpes centrs “Saules stars” NESNIEDZ dušas un veļas mazgāšanas pakalpojumu un dienas aprūpes centra pakalpojumu.

Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes (SLP) kontakttālruņi sociālās palīdzības saņemšanai un saziņai pašizolācijas procesa organizēšanai

SLP darbinieku kontakttālruņi Alūksnē:

Arturs Upīts – 26323749 (SLP vadītājs)

Ina Raipule – 27865635 (SLP vadītāja vietniece)

Ludmila Logina – 29459551 (pakalpojumu nodaļas vadītāja)

Evita Bondare – 26357597 (palīdzības nodaļas vadītāja)

Zanda Poruka – 29419468 (aprūpes nodaļas vadītāja)

Inga Strauta, Aleksandra Gira vai Daiga Ūdre – 29287720

Inga Rižkina – 29419468

Sociālie darbinieki pagastos:

Benita Štrausa – 29269572 Liepnas pagastā

Iveta Bondare – 29476553 Mārkalnes un Pededzes pagastos

Dagmāra Melece – 26309177 Jaunalūksnes pagastā

Maija Podegrade – 29478789 Jaunlaicenes, Veclaicenes un Ziemera pagastos

Ligita Podziņa – 26394745 Alsviķu pagastā

Nellija Rezgoriņa – 29269701 Ilzenes, Zeltiņu pagastos un Alsviķu pagasta Strautiņos

Ārija Simanoviča – 28333347 Jaunalūksnes pagasta, Bejā

Sabīne Līce – 29419893 Annas, Kalncempju un Malienas pagastos

Irina Baikova – 29427814 Jaunannas pagastā un SAC “Alūksne”

Ieva Vimba – 29480075 Mālupes pagastā un SAC “Pīlādži”

 

Ja nepieciešama vieta pašizolācijai

 Ja kādam Alūksnes novada iedzīvotājam ir nepieciešama palīdzība, lai pašizolētos, un citādi to nav iespējams nodrošināt, neapdraudot mājiniekus vai sabiedrību, iespēju robežās pašvaldība var sniegt atbalstu. Šādā gadījumā lūdzam sazināties ar Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldi pa norādītajiem tālruņu numuriem.

Ja nepieciešams palīdzēt ar pārtikas vai zāļu piegādi

 Gadījumos, ja veciem un vientuļiem vai smagi slimiem cilvēkiem nepieciešams palīdzēt ar pirmās nepieciešamības un pārtikas preču vai medikamentu iegādi, un uz vietas nav neviena tuvinieka vai citas atbalsta personas (draugi, attālāki radi, kaimiņi) un citu resursu, Alūksnes pilsētas iedzīvotājus aicinām sazināties ar Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldi, bet pagastos dzīvojošos – ar konkrētā pagasta pārvaldi, lai vienotos par palīdzības sniegšanas iespējām.

ALŪKSNES NOVADA DZIMTSARAKSTU NODAĻA

 Dzimšanas un miršanas fakta reģistrācija klātienē otrdienās 14.00-17.00, piektdienās 8.00-13.00. Tālruņi 64322809, 26360529, e-pasts dzimtsaraksti@aluksne.lv. Atļauta laulības fakta reģistrācija, klātesot tikai personām, kuras vēlas noslēgt laulību, un diviem pilngadīgiem lieciniekiem, kāzu svinības, kur plānots pulcēties vairākiem cilvēkiem vienkopus, nav atļautas. Iesniegumu laulības reģistrācijai dzimtsarakstu nodaļai var nosūtīt tikai elektroniski, ja to ar drošu elektronisko parakstu ir parakstījušas abas personas, kas vēlas noslēgt laulību.

ALŪKSNES NOVADA BĀRIŅTIESA

 Pakalpojumus klientiem nodrošina attālināti, izņemot gadījumus, kad nepieciešams izbraukt uz vietas. Tālruņi: 64323129, 26411168, e-pasts barintiesa@aluksne.lv.

Bāriņtiesas kontaktinformācija:

Bāriņtiesas priekšsēdētāja Gunta Vanaga 26411168 (Alūksnē)

Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniece Kristīne Puķīte 29214599 (Jaunalūksnes pagasts)

Bāriņtiesas locekle Viktorija Bantersone 26427655 (Alsviķu, Ilzenes, Kalncempju, Zeltiņu pagasti)

Bāriņtiesas locekle Alla Orehova 26595113 (Jaunlaicenes, Veclaicenes, Ziemera pagasti)

Bāriņtiesas locekle Līna Bušujeva 29153516 (Annas, Jaunannas, Malienas, Mālupes pagasti)

Bāriņtiesas locekle Ilze Pņova 26536797 (Liepnas, Mārkalnes, Pededzes pagasti)

BŪVVALDE

 Apmeklētāji ar iestādi var sazināties attālināti, izmantojot e-pastu buvvalde@aluksne.lv, portālu www.latvija.lv, e-adresi vai Būvniecības informācijas sistēmu. Būvvaldes vadītāja – arhitekte Sandra Smildziņa, tālrunis 26667642, e-pasts: sandra.smildzina@aluksne.lv, būvinspektore Aina Kaukala, tālrunis 29158319, e-pasts: aina.kaukala@aluksne.lv. Ja nepieciešams iesniegt papīra dokumentus, iepriekš sazvanoties, tos iespējams atstāt atvilktnē pie Klientu apkalpošanas centra.

PAŠVALDĪBAS POLICIJA

 Saziņa ar pašvaldības policijas inspektoriem pa tālruni 64323156 (darba laikā), pārējā laikā lūdzam zvanīt Valsts policijai pa tālruni 110.

IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE

 Saziņa ar Izglītības pārvaldi pa tālruni 26320623, e-pastu izgl.parvalde@aluksne.lv.

SIA “ALŪKSNES NAMI”

 Informāciju par pakalpojumu saņemšanu turpmākajā laika periodā līdz jaunu rīkojumu izziņošanai var saņemt, sazinoties pa tālruņiem 64321456 un e-pastu: aluksnes.nami@aluksnesnami.lv.

Avārijas gadījumos zvanīt pa tālruni 29115430.

AS “SIMONE”

 Pārtraukta iedzīvotāju apkalpošana klātienē, netiek pieņemti maksājumi kasē. Saziņai aicinām izmantot e-pastu: simone@simone.lv un tālruni 64321793.

SIA “RŪPE”

 Klientus klātienē nepieņem. Pakalpojumu pieteikšanai un saziņai lūdzam izmantot: e-pastu info@rupe.lv, valdes loceklis – 64381087, 26417304, ūdenssaimniecība – 64381089; 28391302, grāmatvedība – 64381088. Ārējo ūdensvadu un kanalizācijas bojājumu pieteikšana pa tālruni 27820334.

ALŪKSNES SLIMNĪCA

 Noteikta karantīna (trešajām personām aizliegts apmeklēt stacionāra pacientus). Uz laiku pārtrauktas plānveida operācijas, rehabilitācijas, fizioterapijas un masāžas pakalpojumu sniegšana, ambulatoro pacientu apkalpošana, izņemot gadījumus, kas noteikti ar Veselības ministra 2020. gada 25. marta rīkojumu Nr.59. Sīkāka informācija pa tālruni 64307145 (ambulatorajā daļā no 8.00 līdz 16.00).

ALŪKSNES POLIKLĪNIKA

 Poliklīnikā tiek ielaisti tikai iepriekš telefoniski pierakstīti pacienti prakses mediķa pavadībā. Pacientam jāsazinās ar ģimenes ārstu, kurš saskaņā ar Veselības ministra rīkojumu izvērtēs klātienes apmeklējuma, kā arī speciālista apmeklējuma nepieciešamību. Tālruņi reģistratūrā: 64322482.

IZGLĪTĪBAS IESTĀDES

 Bērnudārzi turpina darbu, nodrošinot dežūrgrupu darbību, ja vecākiem nav citu iespēju bērnu pieskatīšanai, bet reizi nedēļā jāiesniedz rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene nav bijuši ārzemēs, nav kontaktējušies ar saslimušajiem vai kontaktpersonām. Vispārizglītojošās skolās nodarbības klātienē nenotiek, bērni mācās attālināti. Alūksnes Mūzikas skola, Alūksnes Mākslas skola nodrošina attālinātas mācības profesionālās ievirzes izglītības programmās, bet skolu interešu izglītības programmās nodarbības nenotiek. Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolā nodarbības nenotiek. Par tām izglītības programmām, kurās ārkārtējās situācijas laikā nenotiks nodarbības, pašvaldība veiks maksas pārrēķinu.

 Tā kā saslimstības situācija mainās, arī informācija par valstī noteiktajiem ierobežojumiem un atbalsta pasākumiem var mainīties. Aicinām sekot līdzi turpmākai informācijai par aktualitātēm valstī sakarā ar Covid-19 izplatību uzticamos avotos: vienotajā informatīvajā portālā par Covid-19 www. covid19.gov.lv, Ministru kabineta mājas lapā www.mk.gov.lv, Slimību profilakses un kontroles centrs www.spkc.gov.lv, Veselības ministrija www.vm.gov.lv, Ārlietu ministrija www.mfa.gov.lv, kā arī sabiedriskajos medijos – Latvijas Televīzijā un Latvijas radio.

 Tāpat aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai par Alūksnes novada pašvaldības iestāžu darbu ārkārtējās situācijas laikā pašvaldības mājas lapā www.aluksne.lv un tās sociālo tīklu kontos.

Alūksnes novada pašvaldība