Jaunlaicenes muižas parkam izstrādā ainavu tematisko plānu

2020. gada aprīlī Jaunlaicenes pagasta pārvalde iesniedza Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītās Vidzemes kultūras programmas 2020. gada projektu konkursā projekta pieteikumu “Jaunlaicenes muižas parka ainavu tematiskā plāna izstrāde”, kas tika atbalstīts, un 15. maijā noslēgts līgums ar Vidzemes plānošanas reģionu par projekta īstenošanu.

 Jaunlaicenes muižas parka ainavu tematiskais plāns būs saskaņots dokuments, pēc kura vadoties, soli pa solim tiks saglabāts Jaunlaicenes muižas parks, attīstīta muižas un Jaunlaicenes ciema centra infrastruktūra.

 Projekta mērķis ir saglabāt Jaunlaicenes muižas parku kā vienotu dabas un kultūras mantojumu, izveidojot to par Vidzemes muižu kultūrainavas etalonu, nodrošināt kultūras norišu vietas un parka pieejamību sabiedrībai, popularizēt un veidot izpratni par kultūrvēsturiskajām vērtībām.

 Balstoties uz ainavu tematisko plānu parka un Jaunlaicenes ciema centra teritorijas apsaimniekošana un infrastruktūras attīstību ievirzīs zinātniski pamatotā, plānotā darbībā un nodrošinās mērķtiecīgu finanšu līdzekļu piesaisti un ieguldījumus teritorijas infrastruktūras uzlabošanai, labiekārtošanai un Jaunlaicenes muižas parka saglabāšanai, labiekārtošanai, pieejamības nodrošināšanai.

 Atzīstot ainavu par cilvēku dzīves būtisku daļu, cilvēku kopīgā kultūras un dabas mantojuma daudzveidības izpratni un saglabāšanu, kā arī veicinātu infrastruktūras attīstību, tiks izstrādāts Jaunlaicenes muižas parka ainavu tematiskais plāns, iekļaujot sekojošus norādījumus, risinājumus un uzdevumus:

  1. Dendroloģiskā novērtējuma vispārīgs raksturojums, tajā skaitā bioloģiskās daudzveidības novērtējums, ainavu un skatupunktu izkopšana, esošo vērtīgo koku saglabāšana, jaunu koku stādījumi un dekoratīvie apstādījumi,
  2. Paredzot parkā labiekārtojuma elementus – soliņus, atkritumu urnas, laternas, norādes, zīmes, informācijas stendus, mazās arhitektūras formas,
  3. Paredzot parkā muižas vēsturisko kāpņu, strūklaku, dārzniecības sētas vēsturisko saglabāšanu – iekonservēšanas vai atjaunošanas nosacījumus,
  4. Paredzot ugunskura vietas un to labiekārtojumu, saliņas labiekārtošanu, brīvā laika pavadīšanas iespējas bērniem, noejas laipas un laivu piestātnes, peldvietas labiekārtošanu muižas ezerā,
  5. Atbilstoši zonējumam funkcionālā plāna analīzi, risinājumus, paredzot gājēju plūsmu, virzienus, iespējamās pastaigu vietas, gājēju ietves segumu, apgaismojumu un nodrošinot teritorijas pieejamību cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem,
  6. Vienotā gājēju celiņu plānā paredzot gājēju ietvi autoceļa nodalījuma joslas robežās gar valsts vietējās nozīmes autoceļu “V 383 Lucka-Alūksne” 3,31 km garumā, izvērtēt gājēju pāreju nepieciešamību un norobežojošo barjeru izvietošanu, lai paaugstinātu satiksmes drošību.

 Ainavu tematiskā plāna izstrādes izmaksas ir 12 075,00 EUR, un, pamatojoties uz veikto tirgus izpēti, to izstrādās ainavu arhitekte arhitektūras zinātņu doktore Kristīne Dreija.

 Projektu konkursā piešķirtais finansējuma veido 25% no kopējām izmaksām jeb 3000,00 EUR, ko finansē Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonds, un lielāko projekta attiecināmo izmaksu daļu – 75% jeb 9075,00 EUR finansē AS “Baltijas tranzīta serviss” un SIA “Rīgas centrālais termināls”.

Aiga Mūrniece,
Jaunlaicenes pagasta pārvaldes vadītāja