Sāksies Alūksnes novada attīstības programmas izstrāde 2021.-2027. gadam

 Alūksnes novada domes 25. jūnija sēdē pieņemts lēmums uzsākt Alūksnes novada attīstības programmas 2021.-2027. gadam izstrādi.

 Ar šo lēmumu par programmas izstrādi atbildīgā persona noteikta Alūksnes novada pašvaldības Plānošanas un attīstības nodaļas vadītājs, apstiprināts programmas izstrādes darba uzdevums un izstrādes termiņi.

 Programmas izstrādes vadības grupa apstiprināta šādā sastāvā: domes priekšsēdētājs, domes priekšsēdētāja vietnieki, pašvaldības izpilddirektors, Plānošanas un attīstības nodaļas vadītājs.

 Pašvaldības izpilddirektors ar šo domes lēmumu pilnvarots programmas izstrādei izveidot darba grupas, apstiprināt to vadītājus un darba uzdevumus.

Paziņojums par Alūksnes novada attīstības programmas 2021.-2027. gadam izstrādes uzsākšanu

Alūksnes novada pašvaldība informē, ka, pamatojoties uz Alūksnes novada domes 2020. gada 25. jūnija lēmumu Nr.167, tiek uzsākta Alūksnes novada attīstības programmas 2021.-2027. gadam izstrāde. Vienlaikus ar šo lēmumu tiek atcelts iepriekš pieņemtais Alūksnes novada domes 23.03.2017. lēmums Nr.72 “Par Alūksnes novada attīstības programmas 2018.-2022. gadam izstrādes uzsākšanu”.

Attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, lai nodrošinātu mērķtiecīgu novada teritorijas attīstību ilgtermiņā. Šis dokuments būs par pamatu pašvaldības budžeta līdzekļu plānveidīgai izlietošanai attīstības projektiem un investīciju piesaistei.

Attīstības programma tiks izstrādāta saskaņā ar Alūksnes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2012.-2030. gadam, nacionālā un reģionālā līmeņa plānošanas dokumentiem, kā arī blakus esošo pašvaldību attīstības plāniem.  Attīstības programma sevī ietvers esošās situācijas raksturojumu, vidēja termiņa mērķu definēšanu ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai, rīcības un investīciju plānus, kā arī attīstības programmas īstenošanas un uzraudzības kārtību.

Pilnvērtīga attīstības programmas izstrāde nav iedomājama bez sabiedrības līdzdalības. Informācija par sabiedrības līdzdalības iespējām tiks ievietota Alūksnes novada mājaslapā www.aluksne.lv un pašvaldības laikrakstā “Alūksnes Novada Vēstis”. Informējam, ka Alūksnes novada attīstības programmas 2018.-2022. gadam izstrādes gaitā izteiktie iedzīvotāju priekšlikumi novada attīstībai tiks ievērtēti 2021.-2027. gada perioda attīstības programmā.