Tautsaimniecības komitejas 20.07.2020. sēdes darba kārtība

20.07.2020, plkst. 10.00
Zāle

Darba kārtībā:

  1. Par izmaiņām pašvaldības iznomājamo un atsavināmo nekustamo īpašumu sarakstā.
  2. Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015. -2027. gadam, nekustamajam īpašumam Pils iela 3, Alūksnē, Alūksnes novadā, pirmās redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.
  3. Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” 2019. gada publiskā pārskata apstiprināšanu.