Kādos gadījumos koka ciršanai nav jāprasa pašvaldības atļauja

 Alūksnes novada pašvaldības Apstādījumu aizsardzības komisijai viens no galvenajiem pienākumiem ir apsekot tos kokus, kurus sava īpašuma teritorijā vēlas nocirst īpašnieks. Tomēr ne visos gadījumos, kad īpašnieks vēlas nocirst kādu koku, vajadzīga pašvaldības izsniegtā atļauja.

 Situācijas, kad atļauja ir jāpieprasa un kad tā nav nepieciešama, nosaka Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumi Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”.

Kurus gadījumos ir jāprasa pašvaldības atļauja koka ciršanai?

kokus, kuru celma caurmērs ir 20 centimetri vai lielāks, un koks atrodas:

 • pilsētas un ciema teritorijā;
 • īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, izņemot aizsargājamo ainavu apvidus, ja tie nav iedalīti funkcionālajās zonās, kā arī Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu un īpaši aizsargājamo dabas teritoriju neitrālo zonu (šis punkts neattiecas uz Veclaicenes aizsargājamo ainavu apvidu);
 • teritorijā, kurā atrodas kultūras pieminekļi, un tās aizsargjoslā;
 • parkā;
 • kapsētā;
 • alejā (arī tad, ja tā atrodas ceļu zemes nodalījuma joslā);
 • gar valsts un pašvaldību ceļiem;
 • virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā, izņemot mākslīga ūdensobjekta aizsargjoslu, ja kokus cērt ne tālāk kā 50 metru joslā gar virszemes ūdensobjektu vai visā palienes platumā gar ūdensobjektu ar izteiktu periodiski applūstošu palieni;
 • Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā;
 • pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentos noteiktajā ainaviski vērtīgajā teritorijā;
 • kad tie 1,3 metru augstumā no sakņu kakla sasnieguši apkārtmēru atbilstoši Ministru kabineta noteikumu 1. pielikumam (lielie koki, potenciālie dižkoki).

 

Bez pašvaldības izsniegtas atļaujas drīkst cirst:

 • kokus, kuru celma caurmērs ir mazāks par 20 centimetriem;
 • augļu kokus;
 • kokus ārpus pilsētām teritorijās, kur saskaņā ar normatīvajiem aktiem par aizsargjoslām, meliorāciju, autoceļiem un dzelzceļiem koku audzēšana ir aizliegta, kā arī Aizsargjoslu likuma 61. pantā minētos kokus;
 • kokus ārkārtējā situācijā, kas izsludināta atbilstoši normatīvajiem aktiem par nacionālo drošību;
 • kokus, kuri apdraud infrastruktūras darbību, cilvēka veselību, dzīvību vai īpašumu, ja pirms darbu veikšanas ir notikusi situācijas fotofiksācija un informēta pašvaldība jeb bīstamie koki (pirms ciršanas ar foto no 3 rakursiem, kur labi redzams koks, informējot pašvaldību);
 • dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājam – dzelzceļa zemes nodalījuma joslā (arī aizsargstādījumos) augošus kokus, lai garantētu dzelzceļa infrastruktūras objektu drošu ekspluatāciju un satiksmes drošību.

Anda Klints,
Alūksnes novada pašvaldības ainavu arhitekte, Apstādījumu aizsardzības komisijas priekšsēdētāja