Sociālās, izglītības, kultūras komitejas 17.08.2020. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Sociālās, izglītības, kultūras komitejas 17.08.2020. sēdes darba kārtība

SOCIĀLĀ, IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS KOMITEJA

SĒDE Nr. 8

17.08.2020., plkst. 10:00

Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā

zālē 1.stāvā

 

Darba kārtībā:

 1. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības 27.09.2018. noteikumos Nr.4/2018 “Kārtība, kādā sadala mērķdotāciju Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu, pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”.
 2. Par mācību  procesa organizēšanu  Alūksnes  novada  pašvaldības izglītības iestādēs.
 3. Par izglītības procesa organizēšanu Ziemeru pamatskolas Jaunlaicenes mācību punktā.
 4. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 25.07.2019. lēmumā Nr.221 “Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolā”.
 5. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 25.07.2019. lēmumā Nr.220 “Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Strautiņu pamatskolā”.
 6. Par maksas apstiprināšanu Alūksnes Bērnu un jauniešu centra sniegtajiem pakalpojumiem.
 7. Par Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolas attīstības plāna saskaņošanu.
 8. Par Strautiņu pamatskolas attīstības plāna saskaņošanu.
 9. Par Malienas pamatskolas attīstības plāna saskaņošanu.
 10. Par Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “Cālis” attīstības plāna saskaņošanu.
 11. Par piedalīšanos pilotprojektā “Ģimenes asistenta pakalpojuma aprobēšana”.
Skip to content