Finanšu komitejas 22.10.2020. darba kārtība - Alūksnes novads

Finanšu komitejas 22.10.2020. darba kārtība

22.10.2020., plkst. 10:00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā
zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:

 1. Par darba kārtību.
 2. Par dzīvojamās mājas “Liepna 3”, Liepnā, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā dzīvokļa īpašumam Nr.6 piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
 3. Par cirsmu paketes īpašumā “Izgāztuve”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 4. Par cirsmas īpašumā “Bejas skola”, Bejā, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 5. Par cirsmu paketes īpašumos “Lauces” un “Lauces 1”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 6. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3672 001 0043 īpašumā “Jaundzelmes”, Malienas pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 7. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Vālodzes”, Mārkalnē, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 8. Par saistošo noteikumu Nr. _/2020 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2019. gada 26. septembra saistošajos noteikumos Nr. 13/2019 “Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem un audžuģimenēm”” izdošanu.
 9. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 27.06.2019. lēmumā Nr. 207 “Par saistību uzņemšanos un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības risinājuma īstenošanu”.
 10. Par Jaunlaicenes pagasta pārvaldes īslaicīgās nomas maksas pakalpojumiem.
 11. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 09.2020. lēmumā Nr.249 “Par izglītības iestāžu izdevumu noteikšanu pašvaldību savstarpējos norēķinos”.
 12. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem Zeltiņu pagasta pārvaldei.
 13. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 31.01.2019. lēmumā Nr.15 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.
 14. Par Mārkalnes pagasta pārvaldes infrastruktūras uzlabošanas projektu.
 15. Par saistošo noteikumu Nr._ /2020 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2020. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2020 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2020. gadam”” izdošanu.

 

Skip to content