Pašvaldība pārsūdz Centrālās finanšu un līgumu aģentūras pieņemto lēmumu

 Sakarā ar to, ka Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) atteicās uzņemties saistības un slēgt vienošanos ar Alūksnes novada pašvaldību par projekta “Veselības veicināšanas pakalpojumu centra izveide Alūksnē” īstenošanu, pamatojot savu lēmumu ar papildu risku izvērtējumu un uz tiem balstītiem aģentūras un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas secinājumiem un lietderības apsvērumiem, pašvaldība izmantoja savas tiesības un apstrīdēja aģentūras pieņemto lēmumu, iesniedzot pārsūdzību Finanšu ministrijā.

 Alūksnes novada dome ārkārtas sēdē septembrī pieņēma lēmumu piešķirt finansējumu neatkarīgai finanšu ekspertīzei un juridiskām konsultācijām, ko sniedza starptautiska mēroga eksperti un kompānijas. Oktobrī Alūksnes novada pašvaldības, kā arī nolīgto ekspertu un projektā iesaistīto pušu pārstāvji tikās ar Finanšu ministrijas amatpersonām, lai sniegtu informāciju par projektu un atspēkotu tā noraidīšanas argumentus, kā arī sniegtu atbildes uz ministrijas pārstāvju jautājumiem.

 Īsumā par ekspertu izdarītajiem secinājumiem. Neatkarīgie finanšu eksperti ir konstatējuši, ka Centrālās finanšu un līgumu aģentūras identificētie papildu riska faktori, kas saistīti ar potenciālo nomnieku, nav pamatoti vai tiem nav būtiskas ietekmes uz projekta izpildi un mērķu sasniegšanu, kā arī nomnieka patiesā labuma guvēja finansiālā kapacitāte ir pietiekoša, finanšu rādītāji stabili un pozitīvi, kā arī liela pieredze uzņēmējdarbībā, lai realizētu “Aluksne Hotel” projektu. 

 Sagatavotais viesnīcas attīstības un finanšu plāns ir detalizēts, pamatots un atbilst tirgus situācijai. Savukārt no juridiskās argumentācijas viedokļa eksperti norādījuši, ka nepastāv tiesiski šķēršļi vienošanās noslēgšanai par pašvaldības projekta īstenošanu.

 Sanāksmē Finanšu ministrijā Alūksnes novada pašvaldības pārstāvji kopā ar ekspertiem sniedza plašāku informāciju par projektu. Investora pārstāvji prezentēja galvenā investora plānus saistībā ar projektu. Sanāksmes dalībnieki uzklausīja arī paša investora redzējumu.

 Pašvaldības pārstāvji sanāksmē atgādinājuši, ka procedūra, kādā noraidīts projekts, neatbilst tiesiskajam/ normatīvajam regulējumam, jo tā bija ierobežota projektu iesniegumu atlase ar zināmiem iesniedzējiem, un šādā atlasē apstiprina visus projektu iesniegumus, kuri atbilst kritērijiem. Alūksnes novada pašvaldības projekts tika apstiprināts. Atteikums slēgt vienošanos ir ārpus normatīvajā regulējumā paredzētās procedūras, un atteikums ir balstīts uz nepamatotiem pieņēmumiem un aizspriedumiem, kas ir ārpus kritērijiem.

 Atgādinām, ka minēto Alūksnes novada pašvaldības projektu plānots realizēt Ministru kabineta 10.11.2015. noteikumu Nr.645 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” īstenošanas noteikumi” ietvaros.

 Projektā plānota piebraucamā ceļa izbūve un veselības veicināšanas pakalpojumu centra ēkas būvniecība ar publisko peldbaseinu. Projekta sagatavošanas laikā pašvaldība jau savlaicīgi ir veikusi plānotā objekta nomas tiesību izsoli, noskaidrojot uzņēmumu, kas apsaimniekos plānoto veselības veicināšanas pakalpojumu centru. Atbilstoši aktivitātes noteikumiem objekta nomniekam kopā ar blakus teritorijās esošajiem komersantiem projekta teritorijā ir jāiegulda investīcijas ne mazāk kā 3,2 miljonu EUR apmērā un jārada ne mazāk kā 47 darba vietas. Projekta iesniegšanas brīdī vairāki Alūksnes novada uzņēmumi apliecinājuši gatavību iesaistīties projektā paredzēto darba vietu skaita rādītāja sasniegšanā, veicot komercdarbību ap projekta teritorijas. Ir piesaistīts galvenais investors, kurš plānojis līdztekus pašvaldības veselības veicināšanas pakalpojumu centram uzbūvēt viesnīcu.

2. novembrī Alūksnes novada pašvaldība ir saņēmusi Finanšu ministrijas atbildi par apstrīdēšanas iesnieguma izskatīšanas un lēmuma izdošanas termiņa pagarinājumu.

 

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content