Finanšu komitejas 19.11.2020. darba kārtība - Alūksnes novads

Finanšu komitejas 19.11.2020. darba kārtība

19.11.2020., plkst. 10:00
Zālē

Darba kārtībā:

 1. Par darba kārtību.
 2. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederoša zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 3672 001 0101, “Maliņas”, Malienas pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 3. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3696 005 0207 īpašumā “Jaunbodnieki”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 4. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 3680 008 0131 un 3680 008 0181 īpašumā “Jaunie Stari”, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 5. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 3660 002 0269, “Dienvidlejas”, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 6. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Centra ielā 3 – 14, Jaunannā, Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 7. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Ezerkraujas”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 8. Par pārvaldīšanas tiesību nodošanu.
 9. Par lēmumu atzīšanu par spēku zaudējušiem.
 10. Par nedzīvojamās telpas nomu Valsts valodas centram.
 11. Par saistošo noteikumu Nr../2020 “Grozījums Alūksnes novada domes 2013.gada 28.novembra saistošajos noteikumos Nr.47/2013 “Alūksnes novada pašvaldības naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs” izdošanu.
 12. Par izmaiņām Administratīvās komisijas sastāvā.
 13. Par grozījumu Alūksnes novada domes 2019. gada 26. septembra lēmumā Nr. 276 “Par Alūksnes Mūzikas skolas maksas pakalpojumiem”.
 14. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis”.
 15. Par līdzekļu izdalīšanu Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas internātam.
 16. Par līdzekļu izdalīšanu Jaunannas pagasta pārvaldei no Alūksnes novada pašvaldības Ceļu un ielu uzkrājuma fonda.
 17. Par Jaunannas pagasta pārvaldes infrastruktūras uzlabošanas projektu.
 18. Par projekta “Pededzes tautas nama lielās zāles grīdas seguma nomaiņa” izpildes termiņa pagarināšanu.
 19. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 31.01.2019. lēmumā Nr.15 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.
 20. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 28.11.2013. noteikumos Nr.3/2013 “Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.
 21. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 25.01.2018. lēmumā Nr. 33 “Par noteikumu Nr. 1/2018 “Par Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammu 2018.-2021.gadam” izdošanu”.
 22. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības 2012. gada 23.februāra noteikumos Nr.3/2012 “Kārtība, kādā sadala Alūksnes novada pašvaldības budžeta līdzekļus”.
 23. Par Alūksnes novada pašvaldības 2021.gada budžetu.

SLĒGTĀ DAĻA:

 1. [..].
Skip to content