Tautsaimniecības komitejas 14.12.2020. darba kārtība - Alūksnes novads

Tautsaimniecības komitejas 14.12.2020. darba kārtība

14.12.2020., plkst. 10:00
Zāle

Darba kārtībā:
1. Par izmaiņām pašvaldības iznomājamo un atsavināmo nekustamo īpašumu sarakstā.
2. Par grozījumiem bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujā Nr. 5 atradnē “Stārķi-1” Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā.
3. Par Jaunlaicenes muižas parka ainavu tematiskā plāna apstiprināšanu.
4. Par saistošo noteikumu Nr.__/2020 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2017. gada 28.septembra saistošajos noteikumos Nr. 19/2017 “Alūksnes novada teritorijas, ēku/būvju un apstādījumu kopšanas un uzturēšanas saistošie noteikumi”” izdošanu.
5. Par saistošo noteikumu Nr. _/2020 “Par kapitālsabiedrību, kurās Alūksnes novada pašvaldība ir dalībnieks, pārvaldītiem stratēģiski svarīgiem īpašumiem un pakalpojumiem, administratīvās teritorijas attīstībai” izdošanu.
6. Par Alūksnes novada domes 2015.gada 27.novembra lēmuma Nr.389 “Par noteikumu “Par valdes un padomes locekļu amatu kandidātu nominēšanu Alūksnes novada pašvaldības kapitālsabiedrībās” apstiprināšanu” atcelšanu.
7. Par Alūksnes Bērnu un jauniešu centra ēkas remontu.
8. Informācija par atbalstu uzņēmējdarbībai.

Skip to content