Pašvaldība aicina izteikt priekšlikumus novada apbūves noteikumiem - Alūksnes novads

Pašvaldība aicina izteikt priekšlikumus novada apbūves noteikumiem

 Pagājušā gada oktobrī Alūksnes novada domes deputāti pieņēma lēmumu uzsākt grozījumu izstrādi novada teritorijas plānojuma sastāvdaļā – teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos, tādēļ pašvaldība aicina iedzīvotājus, uzņēmumus un organizācijas iesniegt priekšlikumus.

 Galvenais grozījumu izstrādes mērķis ir panākt, lai ar šī dokumenta palīdzību novada teritorijā uzlabotos kopējā būvniecības vizuālā un ainaviskā kvalitāte, lai veidotos sakopts un pievilcīgs pilsētas un ciemu tēls. Izstrādājot grozījumus, plānots stiprināt būvniecības disciplīnu un nākotnē pieturēties pie noteiktas un stingrākas teritorijas izmantošanas un apbūves kārtības.

 Noteikumos nepieciešams novērst pretrunas un nepilnības attiecībā uz konkrētu prasību regulējumu, kā arī izvērtēt un aktualizēt šo dokumentu saskaņā ar veiktajām izmaiņām normatīvajos aktos ar augstāku juridisko spēku.

 Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi vada Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars Adlers, un pie šī procesa strādā ar domes priekšsēdētāja rīkojumu apstiprināta darba grupa. Pašvaldība grozījumu izstrādē ir piesaistījusi arī nozares ekspertu, arhitektu Laimoni Šmitu Alūksnes pilsētas vēsturiskā centra un vēsturiski nozīmīgās pilsētvides apbūves arhitektonisko apsekošanai un ieteikumu izstrādei teritorijas attīstīšanai.

 Ar teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.aluksne.lv sadaļā Pašvaldība/Dokumenti/Teritorijas plānojumi.

 

 Kādēļ iedzīvotājiem vajadzētu iesaistīties grozījumu izstrādē?

 Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi ir viens no svarīgākajiem attīstības plānošanas dokumentiem, kas nosaka, kā ir izmantojams jebkurš nekustamais īpašums, kāda veida nosacījumi jāievēro katras būvniecības ieceres gadījumā, veicot projektēšanu, būvniecību, pārbūvi, atjaunošanu, restaurāciju un nojaukšanu vai arī plānojot jebkādu saimniecisko darbību. Tādēļ šis apjomīgais dokuments ir svarīgs katram – gan privātpersonām, gan uzņēmējiem.

 Būtiskas prasības, ko nosaka minētais dokuments:

  • vispārīgos noteikumus teritoriju izmantošanai, tostarp, teritoriju atļauto un aizliegto izmantošanu, piekļuvi īpašumam un vides pieejamības nodrošināšanu, prasības dažādām darbībām ar zemesgabaliem – jaunveidojamu zemesgabalu minimālai platībai, apvienošanai, robežu pārkārtošanai;
  • prasības īpaši aizsargājamo teritoriju izmantošanai, kultūrvēsturisko objektu aizsardzībai, tostarp, pilsētas vēsturiskā centra apbūvei;
  • prasības lauku teritorijām, tostarp, prasības lauksaimniecības un meža zemēm, kam nepieciešama lietošanas kategorijas maiņa, meliorācijas ierīkošanai un saglabāšanai, derīgo izrakteņu ieguvei un karjeru veidošanai;
  • vispārīgos noteikumus teritorijas apbūvei, tostarp, prasības pagalmiem, būvju novietojumam un skaitam zemes vienībā, būvju augstumam, palīgēkām, ēku un būvju atjaunošanai un pārbūvei;
  • prasības publiskai ārtelpai – tostarp, publiskām atpūtas vietām, ēku fasādēm, žogiem, reklāmām un izkārtnēm;
  • prasības transporta infrastruktūras plānošanai, tostarp, ietvēm, gājēju pārejām un celiņiem, pieturvietām, veloceliņiem;
  • noteikumus teritorijas apbūvei un izmantošanai dažādās funkcionālajās zonās, tostarp, savrupmāju, mazstāvu un daudzstāvu dzīvojamās, jauktas centra un publiskās apbūves, kā arī rūpniecības, dabas un apstādījumu, mežu, ūdeņu teritorijās;
  • c. prasības.

 Teritorijas plānojuma un apbūves noteikumu grozījumu izstrāde ļaus noteikt stingrākas prasības nekustamo īpašumu īpašniekiem attiecībā uz īpašumu izmantošanu, to uzturēšanu, pārbūvi un remontu. Pašvaldība jau ir identificējusi vairākus problēmjautājumus, it īpaši pilsētas apbūvē, kas būtu jārisina jaunajam dokumentam. Balstoties uz iepriekšējiem un pašreiz spēkā esošiem teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, kas ir diezgan demokrātiski, pilsētas teritorija līdz šim ir attīstījusies, pašvaldībai pielāgojoties īpašnieku vēlmēm un mērķiem, līdz ar to pilsētas zonējums izveidojies raibs.

 Pašvaldība aicina iedzīvotājus dokumenta grozījumu izstrādes gaitā izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus, ja saskatāt normas, kas pašreizējā dokumentā nav atbilstošas un būtu grozāmas.

 Šeit arī doti vairāki problēmjautājumi, kas būtu jārisina, iekļaujot nosacījumus teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos, tādēļ pašvaldība aicina iedzīvotājus izteikt savu viedokli par tiem. Tāpat ikviens iedzīvotājs vai uzņēmējs aicināts sniegt savus priekšlikumus, ierosinājumus vai jautājumus par jebkuru citu šeit neminētu, bet ar teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem saistītu tēmu.

 

Ierosmei daži piemēri no apbūves noteikumos risināmajiem jautājumiem:

1) Vai ir nepieciešams veidot vienotu vizuālo tēlu pilsētas un novada ciemu teritorijā, nosakot apbūves tonālu vienotību, piemēram, tonāli saskanīgas fasādes vai jumti?

2) Vai visā pilsētas teritorijā ir jāierobežo pieļaujamo fasādes apdares materiālu izvēle (izņemot rūpnieciskās apbūves teritorijās un tehniskās apbūves teritorijās)?

3) Vai ir jānosaka maksimālais atļautais būvju skaits uz vienas zemes vienības pilsētas vai ciemu teritorijā, lai izvairītos no apbūves sadrumstalotības?

4) Vai savrupmāju apbūves teritorijā drīkst atrasties ražošanas objekti vai tikt organizēta cita veida saimnieciskā darbība (piemēram, autoserviss)?

5) Vai ir pieļaujams mazstāvu un daudzstāvu dzīvojamo ēku pirmajos stāvos organizēt saimniecisko darbību (pakalpojumu sniegšana), izbūvējot atsevišķu ieejas mezglu?

6) Vai publiskajos ezeros pieguļošo zemju īpašniekiem ir atļaujams izvietot publiski pieejamas laipas, vai vēlētos redzēt ezeros peldbūves (piemēram, peldošas pirtiņas)?

7) Vai ir nepieciešams saglabāt logu dalījumu esošajām ēkām pilsētas teritorijā?

 Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus dokumenta grozījumu izstrādei pašvaldība aicina iesniegt, sūtot uz e-pastu: dome@aluksne.lv, pa pastu uz adresi Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, (fiziskajām personām norādot savu vārdu, uzvārdu un adresi, juridiskām personām – nosaukumu, reģistrācijas datus un adresi).

 Kontaktpersona dokumenta grozījumu izstrādes procesā ir Alūksnes novada pašvaldības Plānošanas un attīstības nodaļas teritorijas plānotāja Ieva Pārupe, tālruņi: 64381487, 26606818, e-pasts: ieva.parupe@aluksne.lv.

 

 Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu grozījumu redakcija tiks nodota arī publiskai apspriešanai.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content