Vienreizējais 500 eiro atbalsts par bērnu: jautājumi un atbildes - Alūksnes novads

Vienreizējais 500 eiro atbalsts par bērnu: jautājumi un atbildes

Saeimā pieņemtie Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā paredz sniegt vienreizēju atbalstu 500 eiro apmērā ģimenēm par katru bērnu. Cilvēkiem, kuru ģimenēs aug bērni, rodas daudz jautājumu par šo atbalstu. Labklājības ministrija ir apkopojusi būtiskākos un piedāvā atbildes.

 

Kādam nolūkam paredzēts šis pabalsts?

Šī atbalsta mērķis ir sniegt atspaidu vecākiem, kas ir spiesti ieguldīt ārkārtīgi lielu resursus, lai, nezaudējot darbu, spētu apvienot darba pienākumus un bērnu izglītošanu. Nauda domāta arī dažādu citu papildus izdevumu segšanai, ko radījusi ārkārtējā situācija. Piemēram, papildu izdevumi pārtikas iegādei, komunālajiem maksājumiem u.c. izdevumiem, skolēniem mācībām nepieciešamā datora iegādei vai  papildus atbalsta personas algošanai, kas sniegtu atbalstu bērnu pieskatīšanā vai izglītošanas procesā, vai arī citā sev nepieciešamajā veidā pēc ģimenes individuālajām vajadzībām. Tādējādi valsts īsteno pienākumu, savu iespēju robežās, nodrošināt atbalstu krīzes pārvarēšanai.

Labklājības ministrija šajā sakarībā aicina sociālo dienesta darbiniekiem, zinot, ka ir vecāki, kuriem grūtības patstāvīgi pieņemt lēmumus un viņiem tiek sniegts atbalsts, palīdzēt neapjukt un atbalstīt šī pabalsta izlietojuma plānošanā

 

Kam šis atbalsts tiek piešķirts – bērnam vai bērna vecākam?

Vienreizējais 500 eiro atbalsts netiek piešķirts bērnam, bet gan vienam no viņa vecākiem, kurš saņem kādu no šiem Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) piešķirtajiem pabalstiem – bērna kopšanas pabalstu par bērnu līdz viena gada vecumam, ģimenes valsts pabalstu vai piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti. Ja vēlaties noskaidrot, vai esat pabalsta saņēmējs, izmantojiet e- pakalpojumu – “Informācija par piešķirtajiem VSAA pakalpojumiem” portālā Latvija.lv

 

Vai atbalsta saņemšanai nepieciešams iesniegums un kad to sāks maksāt?

Atbalsta saņemšanai iesniegums nav nepieciešams! 500 eiro par katru bērnu VSAA ieskaitīs automātiski kredītiestādes vai kontā, kurā persona saņem ikmēneša attiecīgo pabalstu. Bet tas nenotiks ierastajā pabalsta izmaksas datumā – atbalstu vecāki saņems marta beigās.

 

Kā notiks izmaksa?

Par katru bērnu VSAA veiks atsevišķu maksājumu. Piemēram, ja personai ir trīs bērni, tad trīs reizes kontā ieskaitīs 500 eiro. Var atšķirties datumi, kad nauda ienāks kontā – var būt tā, ka par vienu bērnu maksājums tiks saņemts vienā dienā, par pārējiem nākamajā.

Tas tāpēc, lai varētu nebūtu kļūdu atbalsta piešķiršanā. No informācijas sistēmas viedokļa, atbalsts tiek piešķirts katram bērnam, piemeklējot personu, kura par šo bērnu saņem atbilstošo pakalpojumu. Jo var būt situācijas, ka, piemēram, par vienu bērnu pabalstu saņem māte, bet par otru – tēvs. Ņemot vērā, ka pabalstu saņēmēji var mainīties arī ārkārtējās situācijas laikā, šādi tiks nodrošināta kontrole, lai dažādiem saņēmējiem ar laiku netiktu piešķirts atkārtots atbalsts par vienu un to pašu bērnu. Līdz ar to, tiks veidoti individuāli maksājumi par katru bērnu.

Bez tam izmaksa notiks pakāpeniski pēc bērna dzimšanas gada, sākot no vecākajiem bērniem. Tas ir tikai un vienīgi tehniski organizatorisks jautājums, jo informācijas sistēmai ir nepieciešams kāds algoritms, pēc kā darboties.

 

Kā būs ar šo atbalstu, ja bērns piedzims martā?

Ja laikposmā no 1.marta līdz 6.aprīlim māmiņa saņem maternitātes pabalstu par 56 vai 70 dienām, tad bērna kopšanas pabalstu par šo mazuli māmiņai vai tētim piešķir vēlāk, kad beidzas maternitātes pabalsta izmaksas periods. Piešķirot bērna kopšanas pabalstu VSAA  piešķirs arī 500 eiro atbalstu. To izmaksās atsevišķi no bērna kopšanas pabalsta 30 dienu laikā pēc bērna

 Šādā kārtībā atbalstu izmaksās arī tad, ja māmiņa nav strādājoša un nesaņem maternitātes pabalstu, bet mazulis būs piedzimis līdz 6.aprīlim. Šajā gadījumā bērna kopšanas pabalstu VSAA piešķirs no bērna dzimšanas dienas un 500 eiro atbalstu izmaksās 30 dienu laikā no brīža, kad piešķirts bērna kopšanas pabalsts.

 

Ko darīt tiem, kas minētos pabalstus nesaņem, bet kuriem ir uz tiem tiesības?  

Lai VSAA izmaksātu atbalstu personām, kurām ir tiesības saņemt bērna kopšanas pabalstu, ģimenes valsts pabalstu vai piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti, personām, kas šo pabalstu līdz šim nav pieprasījušas, tas ir jāpieprasa. Arī tiem, kuriem ir piešķirts bērna kopšanas pabalsts, ģimenes valsts pabalsts vai piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti, bet kuri to nesaņem, jo mainīts kredītiestādes konts un jaunais konts nav paziņots VSAA, jāiesniedz VSAA iesniegums, pieprasot nepieciešamo pabalstu.  

Ja iesniegumu VSAA saņems līdz 1.martam, tad 500 eiro vienreizējo pabalstu par bērnu izmaksās līdz 31.martam. Ja iesniegums pienākošos pabalstu pieprasīšanai tiks iesniegts vēlāk, tad 500 eiro atbalstu VSAA izmaksās 30 dienu laikā pēc bērna kopšanas pabalsta vai ģimenes valsts pabalsta piešķiršanas. Iesniegumu visērtāk iesniegt elektroniski portālā Latvija.lv. Iesniegumu var nosūtīt arī pa pastu jebkurai VSAA nodaļai vai atstāt VSAA klientu apkalpošanas centros izvietotajās pasta kastītēs darba laikā no plkst. 8:30 līdz 17:00.

 

Vai no šī atbalsta var ieturēt naudu parādu dzēšanai?

Nē, no izmaksātā atbalsta VSAA nekādus ieturējumus neveiks. Lai atbalstu nenovirzītu parādu dzēšanai, atbalsta saņēmējam jāinformē tiesu izpildītājs, norādot kontu, kurā atbalsts tiks ieskaitīts. VSAA izziņas šim nolūkam nav jāpieprasa.

Skip to content