Finanšu komitejas 18.03.2021. darba kārtība - Alūksnes novads

Finanšu komitejas 18.03.2021. darba kārtība

18.03.2021., plkst. 10:00
Videokonferencē

 

Darba kārtībā:

  1. Par darba kārtību.
  2. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Jaunie Dienvidi”, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
  3. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederoša zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 3660 001 0127, “Stiliņi 1”, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
  4. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederoša zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 3656 003 0143, “Mežmalas”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
  5. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederoša zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 3660 002 0187, “Dienvidi 16”, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
  6. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederoša zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 3656 003 0150, “Rāznas”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
  7. Par siltumenerģijas apgādes pakalpojuma maksas noteikšanu Mārkalnes pagastā “Pūcīte”.
  8. Par pašvaldības budžeta finansējuma sadali Alūksnes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm un vispārizglītojošo skolu pirmsskolas grupām.
  9. Par pašvaldības budžeta finansējuma sadali Alūksnes novada pašvaldības vispārizglītojošām izglītības iestādēm.
  10. Par valsts budžeta finansējuma sadali Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēm piemaksām par individuālajām konsultācijām.
  11. Par valsts budžeta finansējuma sadali Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēm mācību literatūras un/vai mācību līdzekļu iegādei.
  12. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem.
  13. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem Alūksnes Bērnu un jauniešu centra ēkas remontam.
  14. Par valsts finansējumu pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes pārvarēšanas un seku novēršanas pasākumu īstenošanai.
  15. Par Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammu 2021. gadam.
  16. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 28.12.2020. lēmumā Nr. 342 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.
  17. Par saistošo noteikumu Nr.__/2021 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2014. gada 27. marta saistošajos noteikumos Nr. 7/2014 “Par materiālo atbalstu iedzīvotājiem Alūksnes novadā” izdošanu.

 

Skip to content