Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdes 14.04.2021. darba kārtība - Alūksnes novads

Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdes 14.04.2021. darba kārtība

14.04.2021., plkst. 10:00
Videokonferencē

Darba kārtībā:

 1. Par darba kārtību.
 2. Par grozījumu Alūksnes novada domes 2018. gada 22. marta lēmumā Nr. 90 “Par Alūksnes novada Sociālā dienesta un Sociālās aprūpes centra “Alūksne” reorganizāciju, izveidojot jaunu iestādi”.
 3. Par grozījumiem Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes nolikumā.
 4. Par grozījumu Alūksnes novada domes 2010. gada 22. aprīļa lēmumā Nr. 240 “Par dienas aprūpes centra “Saules stars” personām ar garīga rakstura traucējumiem izveidošanu un uzturēšanu”.
 5. Par saistošo noteikumu Nr. _/2021 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2019. gada 26. septembra saistošajos noteikumos Nr. 13/2019 “Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem un audžuģimenēm”” izdošanu.
 6. Par darba attiecību izbeigšanu ar Līnu BUŠUJEVU.
 7. Par grozījumu Jaunlaicenes muižas muzeja nolikumā.
 8. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Cālis”.
 9. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādei “Cālis”.
 10. Par Alūksnes muzeja īslaicīgās nomas maksas pakalpojumiem.
 11. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem Alūksnes muzejam.
 12. Informāciju par budžeta izpildi I. ceturksnī.
 13. Informācija.
Skip to content