Atsāk nodrošināt mazgāšanās pakalpojumu Sociālo lietu pārvaldes klientiem

 Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde no 5. maija ir atsākusi nodrošināt mazgāšanās pakalpojumu tiem pārvaldes klientiem, kam saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem pienākas pabalsts mazgāšanās pakalpojuma apmaksai.

 Pabalstu mazgāšanās pakalpojuma apmaksai piešķir, nepārsniedzot 5,00 EUR vienai personai par vienu mazgāšanās reizi, un to piešķir ne vairāk kā par četrām mazgāšanās reizēm mēnesī, ja par personīgo higiēnu savā dzīvesvietā nav iespēju rūpēties: personai ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti, personai bez pastāvīgas dzīvesvietas, pensijas vecuma personai, kurai nav apgādnieku un, kuras ienākumu apmērs mēnesī nepārsniedz 60% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas, ģimenei (personai), kurai piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss vai personai, kura nonākusi krīzes situācijā un tai nav bijis iespēju ievērot personīgo higiēnu.

 Šo pabalstu piešķir uz laiku līdz trīs mēnešiem, ja ģimenē ir darbspējīgas personas, līdz sešiem mēnešiem – ja ģimenē nav darbspējīgu personu vai arī uz trūcīgas ģimenes (personas) statusa piešķiršanas laiku.

Skip to content