Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdes 18.07.2021. darba kārtība - Alūksnes novads

Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdes 18.07.2021. darba kārtība

15.07.2021., plkst. 10:00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novad
zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:

 1. Par darba kārtību.
 2. Par Sociālās, izglītības un kultūras komitejas priekšsēdētāja ievēlēšanu.
 3. Par Sociālās, izglītības un kultūras komitejas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu.
 4. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Strautiņu pamatskolā.
 5. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Bejas pamatskolā.
 6. Par ēdināšanas pakalpojumu maksu Pededzes pamatskolā.
 7. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Malienas pamatskolā.
 8. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolā.
 9. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Ziemeru pamatskolā.
 10. Par Alūksnes muzeja īslaicīgās nomas maksas pakalpojumiem.
 11. Par saistošo noteikumu Nr.___/2021 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2017. gada 24. augusta saistošajos noteikumos Nr. 18/2017 “Par ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumiem Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs”” izdošanu.
 12. Par saistošo noteikumu Nr.__/2021 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2012. gada 22. novembra saistošajos noteikumos Nr.32/2012 “Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem”” izdošanu.
 13. Par pārstāvju deleģēšanu Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestāžu padomēs.
 14. Par grozījumiem Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes nolikumā.
 15. Par līdzekļu piešķiršanu pedagogu darba samaksas un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam.
 16. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 28.12.2020. lēmumā Nr. 342 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.

SĒDES SLĒGTĀ DAĻĀ:

 1. [..].
Skip to content