Domes sēdes 29.07.2021. darba kārtība - Alūksnes novads

Domes sēdes 29.07.2021. darba kārtība

29.07.2021., plkst. 10:00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā
zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:

 1. Par darba kārtību.
 2. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Annas iela 6A, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 3. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Annas”, Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 4. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederoša zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 3696 008 0220, “Vīgriezes”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 5. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ozolu ielā 3-2, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 6. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu smilts atradnei “Strautiņi” II laukumam, Annas pagastā, Alūksnes novadā.
 7. Par pašvaldības uzdevuma deleģēšanu SIA “MĒRNIECĪBAS DATU CENTRS” .
 8. Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu.
 9. Par Alūksnes novada domes 2021.gada 27.maija saistošo noteikumu Nr.13/2021 “Par kapitālsabiedrību, kurās Alūksnes novada pašvaldība ir dalībnieks, pārvaldītiem stratēģiski svarīgiem īpašumiem un pakalpojumiem administratīvās teritorijas attīstībai” atzīšanu par spēku zaudējušiem.
 10. Par saistošo noteikumu Nr.__/2021 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2012. gada 22. novembra saistošajos noteikumos Nr.32/2012 “Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem”” izdošanu.
 11. Par saistošo noteikumu Nr.___/2021 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2017. gada 24. augusta saistošajos noteikumos Nr. 18/2017 “Par ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumiem Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs”” izdošanu.
 12. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Strautiņu pamatskolā.
 13. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Bejas pamatskolā.
 14. Par ēdināšanas pakalpojumu maksu Pededzes pamatskolā.
 15. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Malienas pamatskolā.
 16. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolā.
 17. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Ziemeru pamatskolā.
 18. Par dalības maksu sacensībām “Kristera kausa izcīņa pludmales volejbolā”.
 19. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 26.09.2013 lēmumā Nr.424 “Par Alūksnes muzeja maksas pakalpojumiem”.
 20. Par pārstāvju deleģēšanu Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestāžu padomēs.
 21. Par grozījumiem Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes nolikumā.
 22. Par līdzekļu piešķiršanu pedagogu darba samaksas un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam.
 23. Par līdzekļu piešķiršanu sociālās palīdzības un sociālo pabalstu izmaksu nodrošināšanai.
 24. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem Alūksnes pilsētas sākumskolas ventilācijas sistēmas ierīkošanai.
 25. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 28.12.2020. lēmumā Nr. 342 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.
 26. Par saistošo noteikumu Nr._/2021 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2021. gada 4. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3/2021 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2021. gadam”” izdošanu.
 27. Par Alūksnes novada pašvaldības pārstāvību Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomē
 28. Par domes priekšsēdētāja Dz.ADLERA komandējumu.
 29. Par Licencēšanas komisijas personālsastāvu.
 30. Par Dzīvokļu komisijas personālsastāvu.
 31. Par Zemes lietu komisijas personālsastāvu.
 32. Par Medību koordinācijas komisijas personālsastāvu.
 33. Par atļauju Andai KLINTS savienot amatus.
 34. Par Apstādījumu aizsardzības komisijas personālsastāvu.
 35. Par izmaiņām Īpašumu atsavināšanas komisijas sastāvā.
 36. Par atļauju Unai TETEREI-TETEROVSKAI savienot amatus.
 37. Par Īpašumu atsavināšanas komisijas personālsastāvu.
 38. Par izmaiņām Iepirkuma komisijas sastāvā.
 39. Par atļauju Inesei ZĪMELEI – JAUNIŅAI savienot amatus.
 40. Par Iepirkuma komisijas personālsastāvu.
 41. Par Alūksnes novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikuma apstiprināšanu.
 42. Par Administratīvās komisijas personālsastāvu.
 43. Par atļauju Arnim BĒRZIŅAM savienot amatus.
 44. Par atļauju Ilzei RUBENEI savienot amatus.
 45. Par atļauju Sanita BUKANEI savienot amatus.
 46. Par Alūksnes novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu.
 47. Par saistošo noteikumu Nr.__/2021 “Grozījums Alūksnes novada domes 2013. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr.18/2013 “Alūksnes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu.
 48. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 07.07.2021. lēmumā Nr. 188 “Par Alūksnes novada domes pastāvīgajām komitejām”.
 49. SĒDES SLĒGTĀS DAĻAS JAUTĀJUMS

[..]

 1. Par Alūksnes novada domes deputātes Elitas LAIVAS pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa.

 

 

Skip to content