Apkures tarifs saglabāsies nemainīgs

 Gatavojoties jaunajai apkures sezonai, SIA “Alūksnes enerģija” visās apkalpojamajās katlumājās Alūksnes pilsētā, kā arī Mālupes un Jaunlaicenes pagastos ir veikusi ražošanas iekārtu tehniskās profilakses remontdarbus, bojājumu novēršanu, kā arī ikgadējās vizuālās apskates ietvaros novērtēts apkures sistēmu stāvoklis, lai klientiem jaunajā apkures sezonā varētu nodrošināt stabilu un nepārtrauktu siltumapgādes pakalpojuma pieejamību. Ir noslēgti līgumi par kurināmā piegādi nākamajai apkures sezonai, kā arī ir izveidots kurināmās šķeldas uzkrājums.

 Lai nodrošinātu precīzu siltuma skaitītāju darbību, vasaras periodā veikta to verifikācija. Tāpat kā jebkurai mērierīcei, arī siltuma skaitītājiem ir nepieciešama regulāra pārbaude, kas veicama likumā noteiktajā kārtībā reizi 2 gados. Šobrīd lielākā daļa siltumenerģijas skaitītāju ir aprīkoti ar rādījumu attālinātās nolasīšanas iekārtām, kas ļauj sekot siltuma piegādes parametriem katrā objektā un efektīvāk analizēt siltumenerģijas datus. Dati tiek nolasīti automātiski katra mēneša pēdējā datumā, tādējādi klientam nav nepieciešams pašam nolasīt skaitītāju rādījumus.

 SIA “Alūksnes enerģija” savu darbību veic saskaņā ar Valsts sabiedrisko pakalpojumu regulatora izsniegto Sabiedrisko pakalpojumu licenci Nr.E23059/2, kura derīga līdz 2037. gada 13. oktobrim. Atgādinām, ka siltumenerģijas tarifs ir 55,05 EUR/MWh bez PVN, kas nav mainījies kopš 2017. gada 1. janvāra. Jaunajā apkures sezonā tarifs paliks nemainīgs. Pašreizējā situācijā tirgū, kad palielinās energoresursu cenas elektrībai, kurināmajam, degvielas – daudzi siltuma ražotāji ir iesnieguši Regulatoram lūgumus pārskatīt un palielināt siltumenerģijas tarifus. Spēkā esošie siltumenerģijas tarifi tuvākajos novados: Gulbenē – 55,71 EUR/MWh, Balvos – 51,51 EUR/MWh, Smiltenē – 58,31 EUR/MWh, Cēsīs – 59,95 EUR/MWh.

 Maksa par apkuri jeb patērēto siltumenerģiju mēnesī tiek aprēķināta, ņemot vērā katras ēkas siltumenerģijas patēriņu megavatstundās (MWh) proporcionāli katra dzīvokļa platībai kvadrātmetros. Savukārt ēkas kopējais siltumenerģijas patēriņš ir mainīgs lielums, ko attiecīgi ietekmē gan dzīvojamās ēkas siltumnoturības pakāpe, gan ēkas siltummezglā ieregulētie temperatūras parametri apkurei un karstajam ūdenim, kā arī ārgaisa temperatūra.

 Paldies mūsu klientiem, kuri savus rēķinus apmaksā savlaicīgi. Aicinām klientus, kuriem ir izveidojies parāds vai nav iespējas samaksāt rēķinus pilnā apmērā, sazināties ar mums, lai vienotos par apmaksas kārtību un termiņiem.

 Esam gandarīti, ka ik gadu pieaug jaunu potenciālu klientu skaits, kas vēlas savu īpašumu pieslēgt pie mūsu siltumtīkliem. Centralizētā siltumapgāde prasa mazākus izdevumus, salīdzinot ar citu alternatīvas siltumapgādes veidu sākotnējām izbūves izmaksām, turpmāko uzturēšanu un apkalpošanu.

 Iespējas pieslēgt jaunbūvi vai esošu ēku centralizētajai siltumapgādes sistēmai tiek izskatītas pēc nekustamā īpašuma īpašnieka vai tā pilnvarotas personas pieteikuma. Katrs pieteikums tiek izskatīts individuāli, un SIA “Alūksnes enerģija” speciālisti, precizējot informāciju par objektu, sniedz konsultācijas par pieslēguma nosacījumiem un citiem ar objekta pieslēgšanu un līgumu slēgšanu saistītiem jautājumiem.

 SIA “Alūksnes enerģija” šovasar turpina jaunu centralizētās siltumapgādes tīklu paplašināšanas darbus. Ir izbūvēti jauni atzari, pieslēdzot divas privātmājas pilsētas centrā, kā arī turpinās darbi pie jaunā siltumtrases atzara izbūves Siguldas, Pumpura un Lāčplēša ielās, ierīkojot atzarus uz privātmājām un Nacionālo bruņoto spēku teritoriju. Kopējais izbūvējamo siltumtīklu garums ir ap 1000 m.

 Lai arī tradicionāli apkures sezona tiek uzsākta oktobra vidū, tomēr, iestājoties vēsākiem laika apstākļiem, par apkures sezonas uzsākšanu iedzīvotāji var lemt jebkurā sev vēlamā laikā, jo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltummezglos iespējams regulēt siltuma padevi tā, lai apkures sezonas sākumā nodrošinātu dzīvokļos komforta prasībām atbilstošu temperatūru ar minimālu siltumenerģijas patēriņu. Lai pieslēgtu apkuri, iedzīvotājiem ir jāvēršas pie savu mājas apsaimniekotāja, kurš ir atbildīgs par apkures nodrošināšanu ēkā. Lai Jums silti!

SIA “Alūksnes enerģija”

Skip to content