Domes sēdes 23.09.2021. darba kārtība - Alūksnes novads

Domes sēdes 23.09.2021. darba kārtība

23.09.2021., plkst. 10:00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā
zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:
1. Par darba kārtību.
2. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederoša zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 3656 006 0087, “Sulas”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
3. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3656 006 0064, īpašumā “Robežnieki”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
4. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3696 007 0098, īpašumā “Oleški”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
5. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3652 001 0105, īpašumā “Meldri”, Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
6. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederoša zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 3696 002 0081, “Krastmaļi”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
7. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Pils ielā 38 – 59, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
8. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Apes ielā 6 – 24, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
9. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Bērzulejās”-10, Mārkalnē, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
10. Par dzīvojamās mājas “[..]”, Liepnā, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā dzīvokļa īpašumam Nr. [..] piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
11. Par nekustamā īpašuma Merķeļa ielā 3, Alūksnē, Alūksnes novadā nodošanu valsts īpašumā.
12. Par grozījumu Alūksnes novada domes 2019. gada 30. maija lēmumā Nr. 147 “Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošas dabas gāzes sadales sistēmas Pededzes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu”.
13. Par Alūksnes novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas klasēm 2021./2022. gada ziemas sezonai.
14. Par energopārvaldības sistēmu.
15. Par novada nozīmes Valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi
16. Par konceptuālu atbalstu plānoto projektu sagatavošanai.
17. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 25.02.2021. lēmumā Nr. 60 “Par Investīciju plāna 2015.-2021. gadam aktualizēšanu”.
18. Par saistošo noteikumu Nr.__/2021 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2014. gada 27. marta saistošajos noteikumos Nr. 7/2014 “Par materiālo atbalstu iedzīvotājiem Alūksnes novadā” izdošanu.
19. Par saistošo noteikumu Nr. _/2021 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2020. gada 30. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 12/2020 “Par pašvaldības pabalstiem Alūksnes novadā”” izdošanu.
20. Par saistošo noteikumu Nr._/2021 “Par aprūpes pakalpojuma bērniem ar invaliditāti piešķiršanu Alūksnes novadā” izdošanu.
21. Par saistošo noteikumu Nr._/2021 “Grozījums Alūksnes novada domes 2017. gada 24. augusta saistošajos noteikumos Nr. 18/2017 “Saistošie noteikumi par ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumiem Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs”” izdošanu.
22. Par saistošo noteikumu Nr._/2021 “Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” maksas pakalpojumiem” izdošanu.
23. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 26.09.2019. lēmumā Nr. 276 “Par Alūksnes Mūzikas skolas maksas pakalpojumiem”.
24. Par izglītības iestāžu izdevumu noteikšanu pašvaldību savstarpējos norēķinos.
25. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem Alūksnes novada vidusskolai optiskā interneta pieslēgšanai.
26. Par finansējuma piešķiršanu Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādei “SPRĪDĪTIS”.
27. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem projektu ieviešanas, ekspertīzes un plānošanas pasākumiem.
28. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 28.12.2020. lēmumā Nr. 342 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.
29. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēm.
30. Par Alūksnes novada Teritorijas plānojuma 2015.-2027. gadam grozījumu 1. redakcijas pilnveidošanu.
31. Par metu konkursa izsludināšanu.
32. Par atļauju Jurim BALANDIM savienot amatus.
33. Par izmaiņām Apstādījumu aizsardzības komisijas sastāvā.
34. Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Leldi KRANCMANI.
35. Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu.
36. Par Alūksnes novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu.

Skip to content