Paziņojums par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu - Alūksnes novads

Paziņojums par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rūpe” reģistrācijas Nr. 53203000201, juridiskā adrese Brūža ielā 6-1, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, 2021. gada  10. septembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu Alūksnes novadā, kas ir aprēķināts saskaņā ar 2016. gada 14. janvāra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.1/2 Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku. Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2022. gada 1. martu.

 

Sabiedrisko pakalpojumu veids

Spēkā esošais tarifs
(bez PVN)

Piedāvātais tarifs
(bez PVN)

Tarifa
palielinājums/ samazinājums (%)

Ūdensapgādes pakalpojums

Alūksnes novada Alūksnes pilsētā, Alsviķu, Zeltiņu, Ilzenes, Jaunlaicenes, Veclaicenes, Ziemera, Jaunalūksnes, Mālupes, Mārkalnes, Pededzes, Malienas, Liepnas, Annas, Jaunannas un Kalncempju pagastu teritorijās

1.07

1.24

+15.89%

Kanalizācijas pakalpojums

Alūksnes novada Alūksnes pilsētā, Alsviķu, Zeltiņu, Ilzenes, Jaunlaicenes, Veclaicenes, Ziemera, Jaunalūksnes, Mālupes, Mārkalnes, Pededzes, Malienas, Liepnas, Annas, Jaunannas un Kalncempju pagastu teritorijās

1.42

1.91

+34.51%

 

 Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas darbības zonas paplašināšanos un ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksu pieaugumu.

Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojuma tarifa projektu lietotājs var SIA “Rūpe” administrācijas telpās, Brūža ielā 6-1, Alūksnē, darba dienās no plkst. 900 līdz 1200 un 1300 līdz 1600, iepriekš sazinoties ar Arti Svikli, tālruņa numurs 64381087 vai 26120920. elektroniskā pasta adrese: artis.sviklis@rupe.lv.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA “Rūpe”, pasta adrese: Brūža ielā 6-1, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, elektroniskā pasta adrese: info@rupe.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

 

Skaidrojums par ūdenssaimniecības tarifu

 

 Spēkā esošais tarifs ir apstiprināts 2015. gadā un balstīts uz 2014. gada izmaksām. Kopš spēkā esošā tarifa apstiprināšanas, SIA “RŪPE” ir paplašinājusi savu darbības teritoriju. Tika pārņemtas Liepnas, Malienas, Jaunannas, Annas un Kalncempju pagastu ūdenssaimniecības. Savukārt, Alūksnes pilsētā tika veikta centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana.

 Alūksnes novada pašvaldība projektu ietvaros izbūvēja un ieguldīja SIA “RŪPE” pamatkapitālā:

 • ūdens apgādes un kanalizācijas tīklus Alūksnes Pilssalā;
 • ūdens apgādes un kanalizācijas tīklus Rūpniecības ielā 1A, Ganību ielā, Rijukalna ielā un Vējakalna ielā;
 • ūdenssaimniecības tīklus Merķeļa ielas industriālajā teritorijā.

 Realizējot projektu “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, III kārta”, SIA “RŪPE” izbūvēja:

 • kanalizācijas tīklus Merķeļa, Kārļa, Helēnas, Krišjāņa Barona, Gulbenes, Valkas, Rijukalna, Šķūņu ielās;
 • četras kanalizācijas sūkņu stacijas;
 • ūdensapgādes tīklus Merķeļa, Kārļa, Helēnas, Gulbenes, Krišjāņa Barona, Pilsētas bulvārī, Valkas, Rijukalna un Šķūņu ielās.

 Paplašinoties pakalpojumu sniegšanas teritorijai pa visu novadu, diemžēl ieņēmumu pieaugums nenosedz sabiedrisko pakalpojumu izmaksu pieaugumu. Infrastruktūras paplašināšana veicināja tādu izmaksu pieaugumu, kā:

 • pamatlīdzekļu uzturēšanas un remonta izdevumus;
 • materiālu izdevumus;
 • pamatlīdzekļu nolietojumu.

 Palielinājās iekārtu skaits, kurām jāveic plānveida tehniskās apkopes un dezinfekcijas.

 Lielu summu sastāda izmaksas, kas saistītas ar:

 • elektronisko iekārtu remontdarbiem;
 • ūdenssaimniecības sistēmas objektu remontiem (plānotiem un ārkārtas);
 • ūdensapgādes un kanalizācijas inženiertīklu avāriju novēršanas darbiem;
 • ūdensapgādes un kanalizācijas inženiertīklu skalošanu.

 Palielinoties SIA “RŪPE” apkalpojamajai teritorijai, lai nodrošinātu nepārtrauktu ūdensapgādes sistēmas darbību, palielinājies arī nepieciešamais materiālu daudzums. Ir pieaugušas gan pakalpojumu sniedzēju cenas, gan materiālu cenas.

 Ūdenssaimniecības sistēmās daudzas iekārtas darbojas ar elektrību. Pēdējo gadu laikā ir bijis straujš elektrības cenu kāpums. SIA “RŪPE” ir izsludinājusi iepirkumu elektroenerģijas iegādei. Ir paredzams,  ka elektrības cena būs augstākas kā 2019. gadā un 2020. gadā un publiskajā telpā jau dzirdams par elektroenerģijas cenu kāpumu.

 Palielinājās arī izmaksu pozīcija “Darba alga” sakarā ar jaunu darba vietu izveidi pagastos, kā arī valstī noteiktās minimālās darba samaksas palielinājumu.

 Kopš 2014. gada ir mainījušās likumdošanas normas, kuru izpilde pieprasa papildu finanšu līdzekļus. “Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums”, kas stājās spēkā 01.01.2016., noteica pienākumu par pakalpojuma sniedzēja līdzekļiem uz māju ievadiem uzstādīt komercuzskaites mēraparātus. Šādas izmaksas esošajā tarifā vispār netika iekļautas. Palielinājās arī dabas resursu nodokļa likmes.

 Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi tiek aprēķināti saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulatora padomes lēmumu Nr.1/2 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”. Metodika nosaka “Ja vairāk kā par 10% mainās spēkā esošā tarifa aprēķinam izmantotie ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoma rādītāji vai vairāk kā par 10% mainās spēkā esošā tarifa aprēķinā iekļautās izmaksas, komersants iesniedz Regulatoram jaunu tarifa projektu, kas aprēķināts, pamatojoties uz koriģētiem ūdenssaimniecības pakalpojumu apjomiem un izmaksām”. Tarifi nosakāmi tādā apmērā, lai lietotāju veiktie tarifu maksājumi segtu ekonomiski pamatotas sabiedrisko pakalpojumu izmaksas un nodrošinātu sabiedrisko pakalpojumu rentabilitāti. Jaunā tarifa projektā izmaksas iekļautas divu iepriekšējo gadu vidējā apjomā.

 

Artis Sviklis,

SIA “RŪPE” valdes loceklis

 

Skip to content