Finanšu komitejas 21.10.2021. darba kārtība - Alūksnes novads

Finanšu komitejas 21.10.2021. darba kārtība

21.10.2021., plkst. 10:00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā
zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:

 1. Par darba kārtību.
 2. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ganību ielā 1-11, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 3. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Skārņu ielā 9, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 4. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Ezermalās”- 11, Mārkalnē, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 5. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Pīlādzītes”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu .
 6. Par dzīvojamās mājas “[..]”, Liepnā, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā dzīvokļa īpašumam Nr. [..] piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
 7. Par Alūksnes novada attīstības programmas 2022. -2027. gadam 0. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai.
 8. Par pašvaldības objekta iznomāšanu biedrībai “Labāka Rītdiena”.
 9. Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Alūksnes lauku partnerība”.
 10. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēm.
 11. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem projektu ieviešanas, ekspertīzes un plānošanas pasākumiem.
 12. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 28.12.2020. lēmumā Nr. 342 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.
 13. Par saistošo noteikumu Nr._/2021 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2021. gada 4. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3/2021 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2021. gadam”” izdošanu.

 

 

Skip to content