Tautsaimniecības komitejas 15.11.2021. darba kārtība - Alūksnes novads

Tautsaimniecības komitejas 15.11.2021. darba kārtība

15.11.2021., plkst. 10:00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā
zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:
1. Par izmaiņām pašvaldības iznomājamo un atsavināmo nekustamo īpašumu sarakstā.
2. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 25.06.2020. lēmumā Nr. 167 “Par Alūksnes novada attīstības programmas 2021.-2027. gadam izstrādi”.
3. Par grozījumu Alūksnes novada domes 28.10.2021. lēmumā Nr. 307 “Par Alūksnes novada attīstības programmas 2022.-2027. gadam 1.0. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai”.
4. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 29.07.2021. lēmumā Nr. 194 “Par pašvaldības uzdevuma deleģēšanu SIA “MĒRNIECĪBAS DATU CENTRS”.
5. Par saistošo noteikumu Nr._/2021 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2020. gada 27. februāra saistošajos noteikumos Nr. 5/2020 “Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā”” izdošanu.
6. Par Ziemera pagasta pārvaldes un Veclaicenes pagasta pārvaldes reorganizāciju.
7. Par Veclaicenes un Ziemera pagastu apvienību pārvaldes nolikuma apstiprināšanu.
8. Par Veclaicenes un Ziemera pagastu apvienības pārvaldes vadītāju.
9. Par Centrālās administrācijas nolikumu.
10. Par saistošo noteikumu Nr.__/2021 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2013. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 18/2013 “Alūksnes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu.
11. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības 2012. gada 23. februāra noteikumos Nr. 3/2012 “Kārtība, kādā sadala Alūksnes novada pašvaldības budžeta līdzekļus”.
12. Par 2022. gada Alūksnes novada pašvaldības asignējumu sadali.
13. Par atbalstu nekustamā īpašuma iegūšanai pašvaldības īpašumā.

Skip to content