Par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu

AS “Latvijas valsts meži” (reģistrācijas Nr.40003466281) nekustamā īpašuma “Valsts mežs 36740080001”(kadastra numurs 3674 008 0001), Mālupes pagasts, Alūksnes novads, sastāvā esošā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3674 008 0001 un nekustamā īpašuma “Valsts mežs 36740070054”(kadastra numurs 3674 007 0054), Mālupes pagasts, Alūksnes novads, sastāvā esošā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3674 007 0054, ir ierosinājusi veikt meža meliorācijas sistēmas “Svilta”(483 ha platībā) pārbūvi. Paredzētajai darbībai Valsts vides dienesta Vidzemes reģionālā pārvalde ir pieņēmusi lēmumu piemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru.

Skip to content