Apstiprināta Alūksnes novada jaunā attīstības programma

Apstiprināta Alūksnes novada jaunā attīstības programmaAr Alūksnes novada domes 23. decembra lēmumu ir apstiprināta Alūksnes novada attīstības programmas 2022.-2027. gadam 2.0 redakcija.

  Ar jauno attīstības programmu aicinām iepazīties pašvaldības tīmekļvietnē www.aluksne.lv sadaļā Pašvaldība/Dokumenti/Attīstības programma.

 Alūksnes novada pašvaldība pateicas visiem iedzīvotājiem, kuri iesaistījās attīstības programmas tapšanā, gan izsakot viedokļus un priekšlikumus iedzīvotāju aptaujā, gan piedaloties tematisko darba grupu darbā un programmas apspriešanas procesā.

 Attīstības programma ir vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kas nosaka prioritātes un pasākumu kopumu, atbildīgos īstenotājus un finanšu resursus pašvaldības ilgtermiņa mērķu īstenošanai. Tā sastāv no Pašreizējās situācijas raksturojuma, Stratēģiskās daļas, Rīcības plāna un Investīciju plāna.

 Alūksnes novada vīzija balstās uz četriem, savstarpēji saistītiem stratēģiskiem virzieniem: EKONOMIKA, CILVĒKS, VIDE, PĀRVALDĪBA.

 Stratēģiskā daļā ir definētas novada vidēja termiņa prioritātes (VTP) un izvirzīti uzdevumi to īstenošanai. Alūksnes novadam līdz 2027. gadam attīstības priekšplānā izvirzītas četras vidējā termiņa attīstības prioritātes, kuras noteiktas, ņemot vērā novada šā brīža attīstības virzienu, iedzīvotāju aptaujas rezultātus, tematisko darba grupu priekšlikumus. Tās ir:

VTP.1. Attīstīta, konkurētspējīga uzņēmējdarbības vide,

VTP.2. Iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana,

VTP.3. Pieejama, labiekārtota un droša dzīves telpa un gudra dabas resursu apsaimniekošana,

VTP.4. Efektīva publiskā pārvaldība un kvalitatīvu pakalpojumu pieejamība.

 Prioritātes ir pamats turpmākajiem rīcības virzieniem, no kuriem izriet uzdevumi to realizēšanai. Līdz 2027. gadam ir noteikti 19 rīcības virzieni un to realizēšanai izvirzīti 60 uzdevumi, kas parādīti attīstības programmas stratēģiskajā matricā. Šie uzdevumi ir pamats Rīcības plānam un Investīciju plānam. Rīcības plāns satur informāciju par rīcības virzieniem un uzdevumiem, kuri izriet no konkrētajām vidējā termiņa prioritātēm, savukārt Investīciju plāns satur konkrētas projektu idejas.

 

Skip to content