Tautsaimniecības komitejas 14.02.2022 sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Tautsaimniecības komitejas 14.02.2022 sēdes darba kārtība

14.02.2022., plkst. 10:00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā
zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:
1. Par izmaiņām pašvaldības iznomājamo un atsavināmo nekustamo īpašumu sarakstā.
2. Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027.gadam, izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Silakalns”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā.
3. Par Ceļu un ielu fonda vidējā (triju gadu) termiņa plāna 2022. -2024. gadam apstiprināšanu.
4. Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” 2022. gada darba plāna apstiprināšanu.
5. Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” 2022. gada darba plāna apstiprināšanu.
6. Par saistošo noteikumu Nr. _/2022 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2017. gada 23. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3/2017 “Par reklāmas izvietošanu Alūksnes novadā”” izdošanu.

Skip to content