Sociālās, izglītības un kultūras komitejas deputāti izskatīs jautājumu par pašvaldības izglītības iestāžu sistēmu - Alūksnes novads

Sociālās, izglītības un kultūras komitejas deputāti izskatīs jautājumu par pašvaldības izglītības iestāžu sistēmu

Alūksnes novada pašvaldības domes Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdē piektdien, 18. februārī, darba kārtībā ir jautājums par Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestāžu institucionālo sistēmu.

 

Saskaņā ar Alūksnes novada domes priekšsēdētāja 2021. gada 26. oktobra rīkojumu ar mērķi nodrošināt demogrāfiskajai situācijai un jaunā mācību satura ieviešanas prasībām atbilstošu un kvalitatīvu izglītības funkcijas pieejamību novadā, pašvaldībā ir izveidota darba grupa.

 

Tai izvirzītais mērķis atbilst Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2021.-2027. gadam definētajam virsmērķim – “Nodrošināt kvalitatīvas izglītības iespējas visiem Latvijas iedzīvotājiem, lai veicinātu viņu potenciāla attīstību un īstenošanu mūža garumā un lai veidotu viņu spēju mainīties un atbildīgi vadīt pastāvīgās pārmaiņas sabiedrībā un tautsaimniecībā”.

 

Darba grupa veica situācijas aprakstu par:

  • pirmsskolas, pamata un vidējās vispārējās izglītības iestāžu un izglītojamo skaitu novadā, izglītības iestāžu piepildījumu;
  • interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītības programmu piedāvājumu un to finansējuma avotiem;
  • nodrošinājumu ar pedagogiem, izglītojamo/pedagogu proporciju, pedagogu noslodzi izglītības iestādēs;
  • finansējuma izlietojumu izglītības nozarei;
  • izglītības kvalitāti novadā.

 

Ņemot vērā efektīvas vispārējās izglītības iestādes rādītājus, darba grupa veica pamata un vidējās izglītības iestāžu izvērtējumu un sagatavoja priekšlikumus kvalitatīvas izglītības paaugstināšanai Alūksnes novadā.

 

Ar darba grupas ziņojumu iespējams iepazīties šeit: https://aluksne.lv/index.php/izglitiba/novada-izglitibas-iestazu-tikls/

 

Pašvaldībai kā izglītības iestādes dibinātājam ir jāatbild par izglītības kvalitāti un jānodrošina atbalsts izglītības procesa kvalitatīvai īstenošanai un pilnveidošanai, tādēļ, balstoties uz darba grupas ziņojuma rezultātu, ir sagatavots domes lēmuma projekts.

 

Komitejā izskatāmais domes lēmuma projekts paredz, ka no 2022. gada 1. septembra:

  • darbu neturpina Bejas pamatskola, Malienas pamatskola, Pededzes pamatskola un Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskola,
  • Strautiņu pamatskolu reorganizē par Strautiņu sākumskolu ar pirmsskolas un pamatizglītības 1.-6. klašu izglītības programmu ar realizēšanas vietu pirmsskolas ēkā “Zemenīte”,
  • Tiek reorganizētas apvienojot Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija, Alūksnes novada vidusskola un Alūksnes pilsētas sākumskola, un darbu sāk jauna izglītības iestāde “Ernsta Glika Alūksnes vidusskola” ar pirmsskolas, pamatizglītības un vidējās izglītības programmu realizēšanas vietām visās trīs pašreizējās skolu ēkās – Kanaviņu ielā 14, Lielā Ezera ielā 26 un Glika ielā 10.

Paredzēts, ka gala lēmumu šajā jautājumā deputāti pieņems domes sēdē 24. februārī.

 

Aicinām pašvaldības tīmekļvietnē iepazīties ar pašvaldības pamatojumu par nepieciešamību pārskatīt pašreizējo Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestāžu tīklu: https://aluksne.lv/index.php/2022/02/10/lemums-par-izglitibas-iestazu-tiklu-bus-datos-un-analize-balstits/

 

Skip to content