Finanšu komitejas 24.03.2022. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Finanšu komitejas 24.03.2022. sēdes darba kārtība

24.03.2022., plkst. 9:00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā
zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:

 1. Par darba kārtību.
 2. Par cirsmu paketes īpašumā “Bērziņi 5”, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 3. Par cirsmas īpašumā “Čikstu karjers”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 4. Par cirsmas īpašumā “Briežudārzi”, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 5. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 3668 002 0165, 3668 002 0176 un 3668 002 0183, “Zvejnieki”, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 6. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederoša zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 3664 004 0230, “Jaunbērīši”, Kalncempju pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 7. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 3652 001 0203, “Baltegles”, Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 8. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 3652 004 0214, “Čonku egles”, Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 9. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Skujenieki”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 10. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Dzirnavu ielā 3 – 6, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 11. Par Alūksnes novada pašvaldības domes 2021. gada 23. decembra lēmuma Nr. 364 “Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Pīlādži” – 11, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novada atsavināšanu” atcelšanu.
 12. Par pārvaldīšanas tiesību nodošanu.
 13. Par novada nozīmes Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveidi.
 14. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Pūcīte”.
 15. Par Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes sniegtā higiēnas pakalpojuma – dušas izmantošana, maksas noteikšana.
 16. Par veļas mazgāšanas pakalpojuma maksas noteikšanu.
 17. Par atbalsta grupas pakalpojuma pieaugušām personām un bērniem maksas noteikšanu.
 18. Par valsts budžeta finansējuma sadali Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēm piemaksām COVID-19 pandēmijas laikā.
 19. Par valsts budžeta finansējuma sadali Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēm piemaksām par izglītības pakalpojuma nepārtrauktības nodrošināšanu augsta epidemioloģiskā riska apstākļos Covid-19 pandēmijas laikā.
 20. Par pašvaldības finansējuma sadali Alūksnes novada amatiermākslas kolektīvu tērpu darināšanai un iegādei.
 21. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas internātam.
Skip to content