Lokālplānojums nekustamajam īpašumam Jaundārzu ielā 6A, Alūksnē - Alūksnes novads

Lokālplānojums nekustamajam īpašumam Jaundārzu ielā 6A, Alūksnē

 

PAZIŅOJUMS PAR LOKĀLPLĀNOJUMA ĪSTENOŠANU

10.05.2024.

Alūksnes novada pašvaldība informē, ka ir saņēmusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstuli, kurā ministrija norādījusi, ka 2024.gada 29.februāra saistošie noteikumi Nr.4/2024 “Lokālplānojums, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027.gadam, nekustamajā īpašumā Jaundārzu ielā 6A, Alūksnē, Alūksnes novadā” ir īstenojami ar 2024. gada 8. maiju.

Lokālplānojums apskatāms valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_29334

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstule


Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.‑2027. gadam nekustamajā īpašumā Jaundārzu ielā 6A, Alūksnē, Alūksnes novadā apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

 

01.03.2024. 

Ar Alūksnes novada pašvaldības domes 2024. gada 29. februāra lēmumu Nr.28 apstiprināts lokālplānojums un izdoti saistošie noteikumi.

Lokālplānojums – teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa stājas spēkā nākamajā dienā pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Saistošo noteikumu īstenošanu var uzsākt no dienas, kad par teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādi atbildīgā ministrija ar vēstuli uzdevusi atļauju uzsākt lokālplānojuma piemērošanu.

Ar apstiprināto lokālplānojuma redakciju, informatīvo ziņojumu var iepazīties:

  • Alūksnes novada pašvaldības interneta vietnē aluksne.lv sadaļā Pašvaldība/Dokumenti/Lokālplānojumi;
  • Latvijas vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_29334;
  • klātienē drukātā formātā Alūksnes novada pašvaldībā, Dārza ielā 11, Alūksnē, 300. kabinetā, pašvaldības darba laikā.

Lokālplānojums paredz noteikt atbilstošu funkcionālo zonējumu, pamatojot zonējuma grozījumus un detalizējot galvenās izmantošanas un papildizmantošanas veidus un apbūves noteikumus, ar mērķi – būvēt savrupmāju un atbilstošu infrastruktūru.

 

Lēmums

Ziņojums par lokālplānojuma publiskās apspriešanas rezultātiem

Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.4_2024

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Grafiskā daļa

Publikācija “Latvijas Vēstnesī”


Paziņojums par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027. gadam nekustamajā īpašumā Jaundārzu ielā 6A, Alūksnē, Alūksnes novadā, 1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai


02.01.2024.

 Saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības domes 2023. gada 28. decembra lēmumu (Nr.413, protokols Nr.15, 8.p.) “Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027. gadam nekustamajā īpašumā Jaundārzu ielā 6A, Alūksnē, Alūksnes novadā, 1. redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”, izstrādātā lokālplānojuma 1. redakcija tiek nodota publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

 Lokālplānojuma risinājums paredz grozīt Alūksnes novada Teritorijas plānojumu 2015.-2027. gadam, ar mērķi zemes vienības daļai mainīt teritorijas funkcionālo zonējumu no Transporta infrastruktūras teritorijas (TR) uz Savrupmāju apbūves teritoriju (Dzs1).

 Lokālplānojuma izstrādātājs: SIA “Ģeo eko risinājumi”, reģistrācijas numurs 40103207530, e-pasts: info@geoeko.lv.

 Publiskā apspriešana notiks no 2024. gada 15. janvāra līdz 11. februārim (ieskaitot). Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 22. janvārī plkst. 17.00 pašvaldības administratīvajā ēkā Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, 1. stāva zālē. 

Publiskās apspriešanas laikā ar lokālplānojuma projektu var iepazīties:

  • pašvaldības tīmekļa vietnē aluksne.lv sadaļā Pašvaldība/Dokumenti/Lokālplānojumi;
  • Latvijas vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana;
  • klātienē izdrukas formātā Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā ēkā Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, pašvaldības darba laikā.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus, līdz 11.02.2024. (ieskaitot) var iesniegt:

  • Alūksnes novada pašvaldībā elektroniski uz e-pasta adresi: dome@aluksne.lv vai rakstiski Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301;
  • valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana, ielogojoties ar portāla Latvija.lv kontu.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar projekta izstrādes vadītāju Rimmu Mellenbergu, e-pasts: rimma.mellenberga@aluksne.lv, tālr. 26668502.

Lēmums par publiskās apspriešanas uzsākšanu

Izstrādes vadītāja ziņojums

1. redakcijas lokālplānojuma projekts


Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Jaundārzu ielā 6A, Alūksnē, Alūksnes novadā


05.07.2023.

Saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības domes 2023.gada 29.jūnija sēdes lēmumu Nr.172  ir uzsākta lokālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam Jaundārzu ielā 6A, Alūksnē, Alūksnes novadā”.

Saskaņā ar Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015.-2027. gadam Grafisko dalu, lokālplānojuma teritorijas atļautais izmantošanas veids (funkcionālais zonējums) ir Savrupmāju apbūves teritorija (DzS) un Transporta infrastruktūras teritorija (TR). Lokālplānojumā plānots grozīt Transporta infrastruktūras teritorijas (TR) funkcionālo zonējumu uz Savrupmāju apbūves teritoriju (DzS), detalizēt apbūves nosacījumus un aprobežojumus. Lokālplānojuma teritorijā plānota funkcionālai zonai atbilstoša būvniecība.

Ar lēmumu par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu,  darba uzdevumu un lokālplānojuma izstrādes teritoriju var iepazīties Alūksnes novada pašvaldības interneta vietnē www.aluksne.lv sadaļā Pašvaldība/Dokumenti/Lokālplānojumi vai Latvijas vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana.

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir fiziska persona.

Lokālplānojuma izstrādes vadītāja – Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Īpašumu nodaļas vadītāja Rimma Mellenberga, tālrunis 26668502, e-pasts: rimma.mellenberga@aluksne.lv.

Rakstiski priekšlikumi lokālplānojuma izstrādei iesniedzami – papīra formātā: Alūksnes novada pašvaldibā, Dārza ielā 11, Aluksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, sūtot pa pastu vai elektroniski uz e-pastu: dome@aluksne.lv līdz 2023.gada 7.augustam.

Lēmums Nr.172, darba uzdevums un lokālplānojuma teritorija

Skip to content