Veclaicenes pagastā notika iedzīvotāju forums - Alūksnes novads

Veclaicenes pagastā notika iedzīvotāju forums

Veclaicenes pagastā notika iedzīvotāju forumsSestdien, 9. aprīlī  Veclaicenes un Ziemera pagastu apvienības pārvalde sadarbībā ar biedrību “Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs” organizēja Veclaicenes pagasta iedzīvotāju forumu, kas notika Veclaicenes tautas namā, kurā pulcējās iedzīvotāji, lai dalītos idejās,  noteiktu attīstības prioritātes un konkrētas rīcības.

Foruma darbs tika organizēts trīs daļās. Foruma dalībnieki tika informēti par iedzīvotāju aptaujas rezultātiem, kuru prezentēja Veclaicenes un Ziemera pagastu apvienības pārvaldes vadītāja Iveta Vārtukapteine. Iedzīvotāju aptauja notika no šā gada 10. februāra līdz 10. martam, kuras mērķis bija labāk izprast iedzīvotāju vajadzības un izaicinājumus, un sekmēt iedzīvotāju līdzdalību Veclaicenes pagasta teritorijas attīstībā un finanšu līdzekļu izlietošanā. Saņemtas 139 atbildes. Aktīvākās atbilžu sniedzējas ir sievietes (61 %) un iedzīvotāji vecuma grupā no 56-65 gadiem (27%). 84% no respondentiem dzīvo Veclaicenes pagastā.

Pēc aptaujas datiem uz jautājumu “Lūdzam nosaukt 1 līdz 3 lietas/aktivitātes, kas Jums patīk vietā, kur dzīvojat” atbildējuši 98 respondenti. Aptaujas dalībnieki izceļ – ainavu, svaigu gaisu, ezerus, mežus, skaistās zaļās pakalnes, dabas takas, vietējo entuziastus “Katiņkalna” saimniekus, Mišu Medus muzeju, u.c.

Aptaujā tika uzdots jautājums par 3 prioritāri veicamajiem darbiem Veclaicenes pagastā,  kur respondenti norādīja:

Veclaicenes pagastā notika iedzīvotāju forums

Uz jautājumu, kādos pasākumos/sanāksmēs/akcijās/konkursos Jūs visvairāk vēlētos piedalīties, respondenti prioritāri sarindojot norāda  – Deputātu tikšanās ar iedzīvotājiem (30), Sabiedriskās apspriešanas (29), Speciālistu tikšanās ar iedzīvotājiem (17), Izglītojoši semināri, konferences forumi (12) Zaļumballes, svētku balles, groziņu vakari (11).

Par aktivitātēm, kurās līdzdarbotos/piedalītos kopā ar Veclaicenes un Ziemera pagastu apvienības pārvaldi, visvairāk aptaujas dalībnieki norāda – svarīgu jautājumu izskatīšanā un lēmumu pieņemšanā, sakopšanas talkās, teritorijas labiekārtošanas aktivitātēs, izzinošās ekskursijās.

Aptaujas dalībnieki tika aicināti izteikt savus priekšlikumus un atsauksmes (respondenti iesniedza kopumā 51 komentāru). Biežāk pieminētie viedokļi- ceļa remonts “Korneti-Slokas”, Sakopt pagasta graustus, sabiedriskais transports arī brīvdienās, parka sakārtošana Kornetā, soliņu ierīkošana, rast iespēju informēt iedzīvotājus par notikumiem pagastā- ne visi lasa FB, u.c. sociālos tīklus, neapmierina Veclaicenes bibliotēkas darba laiks (brīvdienās), risinājuma meklēšana saimnieciskās darbības apspiešanas izbeigšanai. Termiņi saimnieciskajai darbībai mežā, īpašumā-nemeža platībās (apauguma kopšana), Veclaicenes tautas nama vadītāja nomaiņa pret darboties gribošu vadītāju, kam nav problēmu ar saskarsmes kultūru.

Foruma turpinājumā dalībnieki tika iepazīstināti ar aptaujas rezultātiem par Alūksnes novada pašvaldības mērķprogrammas līdzekļu izlietojumu Veclaicenes pagasta infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanai 2022. gadā piedāvātajiem iespējamiem projekta mērķiem, respondentu iesniegtais balsojums:

Veclaicenes pagastā notika iedzīvotāju forums

 

Savukārt, klātienē piedaloties 43 foruma dalībniekiem uz balsošanu tika izvirzīti 2 (divi) prioritārie projekti -“Atpūtas vietas ierīkošana pie Ievas ezera” un “Pašvaldības autoceļa “Ieviņas – Mišas – Dzintari” 0,00-0,600 km posma atjaunošana”. Foruma dalībnieki, aizklāti balsojot ar 14 balsīm ATBALSTA projekta “Atpūtas vietas ierīkošana pie Ievas ezera”, ar 30 balsīm ATBALSTA projekta “Pašvaldības autoceļa “Ieviņas – Mišas – Dzintari” 0,00-0,600 km posma atjaunošana”.

Iedzīvotāju balsojuma kopsavilkums par Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammu 2018.-2022. gadam.

Veclaicenes pagastā notika iedzīvotāju forums

Trešajā darba cēlienā foruma dalībnieki tika iesaistīti dažādu tēmu darba grupās: Veclaicenē – atbildība, saliedēta, līdzdarbīga kopiena, Veclaicenē – izglītots, informēts, aktīvs cilvēks un kā piesaistīt finansējumu. Darba grupu mērķis bija diskutēt par to, kā veidot Veclaicenes kopienas attīstības izaugsmi, noteikt problēmas un prezentācijās piedāvāt risinājumus. Pēc tam ikvienam bija iespēja nobalsot par viņaprāt veiksmīgākajiem un interesantākajiem risinājumiem.

Noslēgumā foruma dalībnieki prezentēja četrus projektus, kuros paši iedzīvotāji ir gatavi līdzdarboties:

Tējas namiņš Kornetos – projekts paredz ar pašvaldības finansiālu atbalstu izveidot nelielu ēdināšanas pakalpojuma vietu, kurā iedzīvotājiem un tūristiem būtu iespēja nopirkt tēju, kafiju, pankūkas.

Estētiski pievilcīgas vides izveide –  talkas ietvaros ar vietējo iedzīvotāju līdzdalību un sadarboties ar pašvaldību sakopt Kornetu parka teritoriju, uzstādīt strītbola laukuma žogu, pilnveidot bērnu rotaļu laukumu un labiekārtot autobusa pieturu Kornetos.

Veclaicenes kopienas iedzīvotāju līderis – meklēt neformālos līderus (aktīvos iedzīvotājus) dažādām iedzīvotāju grupām, kuri palīdzētu aktivizēt pārējo kopienu.

Veselīgs dzīvesveids –  ārstnieciskās vingrošanas nodarbības dažāda vecuma cilvēkiem ar mērķi veicinot iedzīvotāju izpratni par veselīga dzīvesveida nepieciešamību, iegūstot jaunas zināšanas, pozitīvas emocijas un labu pašsajūtu.

Ar aptaujas kopsavilkumu var iepazīties ŠEIT

Liels paldies ikvienam foruma dalībniekam par atvēlēto laiku un radošajām idejām!

Skip to content