Tautsaimniecības komitejas 12.05.2022. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Tautsaimniecības komitejas 12.05.2022. sēdes darba kārtība

12.05.2022., plkst. 10:00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā
zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:

 1. Par darba kārtību.
 2. Par izmaiņām pašvaldības iznomājamo un atsavināmo nekustamo īpašumu sarakstā
 3. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības Iepirkuma komisijas nolikumā.
 4. Par saistošo noteikumu Nr.__/2022 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2013. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 18/2013 “Alūksnes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu.
 5. Par piedalīšanos Jaunā Eiropas Bauhaus tehniskā atbalsta projektā.
 6. Par grozījumiem Alsviķu pagasta pārvaldes nolikumā.
 7. Par grozījumiem Ilzenes pagasta pārvaldes nolikumā.
 8. Par grozījumiem Jaunalūksnes pagasta pārvaldes nolikumā.
 9. Par grozījumiem Jaunannas pagasta pārvaldes nolikumā.
 10. Par grozījumiem Jaunlaicenes pagasta pārvaldes nolikumā.
 11. Par grozījumiem Liepnas pagasta pārvaldes nolikumā.
 12. Par grozījumiem Malienas pagasta pārvaldes nolikumā.
 13. Par grozījumiem Mālupes pagasta pārvaldes nolikumā.
 14. Par grozījumiem Mārkalnes pagasta pārvaldes nolikumā.
 15. Par grozījumiem Pededzes pagasta pārvaldes nolikumā.
 16. Par grozījumiem Zeltiņu pagasta pārvaldes nolikumā.
 17. Par grozījumiem Veclaicenes un Ziemera pagastu apvienības pārvaldes nolikumā.
Skip to content