Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 18.07.2022. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 18.07.2022. sēdes darba kārtība

SOCIĀLĀ, IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS KOMITEJA

SĒDE Nr. 8

18.07.2022., plkst. 10:00

Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:

  1. Par darba kārtību.
  2. Par saistošo noteikumu Nr.__/2022 “Par pašvaldības stipendiju piešķiršanu speciālistu piesaistei Alūksnes novadā” izdošanu.
  3. Par atbalstāmajām jomām speciālistu piesaistei un nepieciešamajiem speciālistiem.
  4. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim Jāņkalna ielā 10-6, Alūksnē, Alūksnes novadā.
  5. Par izmaiņām Dzīvokļu komisijas sastāvā.
  6. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis”.
  7. Par Alūksnes vidusskolas direktora amata vietas izveidošanu un tā finansēšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
  8. Par līdzekļu piešķiršanu pedagogu darba samaksas un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam.
  9. Informācija.
Skip to content