Pārskats par pusgadā veiktajiem civilstāvokļa aktu reģistriem

 Dzimtsarakstu nodaļas katru gadu līdz 10. janvārim un 10. jūlijam iesniedz Tieslietu ministrijā pārskatu par pusgadā reģistrētajiem civilstāvokļa aktiem.

 Mūsu nodaļas statistika šī gada pirmajā pusgadā, salīdzinot ar pirmo pusgadu 2021. gadā, ir šāda: uz 1. jūliju izdarīts 51 dzimšanas reģistrs, kas ir par pieciem vairāk nekā pērn. Alūksnes novadā dzīvesvieta deklarēta 47 jaundzimušajiem. Vienā gadījumā dzimšanas fakts reģistrēts ar termiņa nokavējumu, kas ilgāks par mēnesi, taču tam ir bijis objektīvs iemesls, jo bērniņš ar mammu atradās ārstniecības iestādē. Bez ziņām par bērna tēvu bijuši trīs dzimšanas reģistri. 24 gadījumos, reģistrējot bērna dzimšanas faktu, tas darīts, atzīstot paternitāti, tas nozīmē, ka vecāki nav bijuši laulībā. Šogad šādu gadījumu ir par četriem mazāk nekā pagājušajā gadā. Vienā gadījumā ziņas par bērna tēvu ierakstītas, pamatojoties uz tiesas spriedumu.

 Šogad pirmajā pusgadā reģistrētas 33 laulības, kas ir par astoņām vairāk nekā pērn šajā pašā laika posmā. Tajā skaitā viens reģistrs baznīcā noslēgtai laulībai. Nav bijušas laulības, kur viens vai abi laulājamie būtu citas valsts pilsoņi, bet otrajā pusgadā šādas laulības pieteiktas Lietuvas un Lielbritānijas valsts piederīgajiem. Ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām notikušas piecas ceremonijas. Jāteic, ka parasti šādu ceremoniju skaits ir lielāks otrajā pusgadā, jo jūlijs un augusts ir aktīvs kāzu laiks. Samazināts laulību vecums (līdz 18 gadu sasniegšanai) bijis vienā gadījumā. Prieks, ka šī gada pirmajos sešos mēnešos ziņu par šķirtajām laulībām bijis par četrām mazāk nekā šajā periodā pagājušajā gadā – 14.

 Miršanas reģistra ierakstu skaits uz 1. jūliju šogad 121, kas ir par 43 mazāk nekā pērn. No tiem 107 personām dzīvesvieta bija deklarēta Alūksnes novadā. Ar termiņa nokavējumu miršanas fakts reģistrēts trīs gadījumos. Par miršanas faktu paziņo dzimtsarakstu iestādei ne vēlāk kā sešu darbdienu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts.

 58 gadījumos bijusi nepieciešamība izsniegt atkārtotas apliecības, šādu gadījumu skaits pārskata periodā pieaudzis par 17.

 Iekasētās valsts nodevas apmērs pieaudzis no 763 eiro pagājušā gada pirmajā pusgadā uz 1368 eiro šī gada pirmajos sešos mēnešos.

 Šī statistika ir tikai neliela daļa no Dzimtsarakstu nodaļas ikdienas darba. Ir skaitļi un fakti, kuru skaitu ietekmēt mēs nevaram, bet ir tādi, kuru lielums tomēr ir atkarīgs no mums. Tādēļ cenšamies, lai mūsu sniegto pakalpojumu apjoms un kvalitāte palīdzētu cilvēkiem katrā viņiem svarīgā jautājumā, kas ir mūsu kompetencē.

 Ļoti gaidām un gatavojamies stipro ģimeņu, kas nodzīvojušas laulībā 50 un vairāk gadu, godināšanas pasākumam, kas notiks 13. augustā plkst.15.00 Alūksnes novada Kultūras centrā. Šīs ģimenes ir mūsu lepnums, stiprums un iedvesmas avots. Ir svarīgi cilvēkiem teikt labus vārdus, paust prieku, apliecināt cieņu, vairojot gaišas un priecīgas emocijas. Tas ir svarīgi gan tiem, kas no sirds dod, gan tiem, kas gatavi to saņemt.

Inga Ozoliņa,

Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Skip to content