Izpilddirektora informācija 25. augusta domes sēdē - Alūksnes novads

Izpilddirektora informācija 25. augusta domes sēdē

 Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektors Ingus Berkulis 25. augusta domes sēdē sniedza informāciju par aktuālo.

 

11. augustā organizēta Latvijas Republikas Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa vizīte Alūksnes novadā. Viesis apmeklēja vienu no lielākajiem ražošanas uzņēmumiem novadā CEWOOD, tikās diskusijās ar novada lielākajiem, eksportspējīgajiem uzņēmējiem un NVO pārstāvjiem. 24. augustā organizēta zemkopības ministra Kaspara Gerharda biroja vadītāja Jāņa Eglīša tikšanās ar novada lauksaimniekiem, uzņēmējiem, pašvaldības un valsts iestāžu pārstāvjiem par meliorācijas, mežistrādes, kokapstrādes, mežu atjaunošanas, zivsaimniecības, Alūksnes ezera ūdens kvalitātes un citiem jautājumiem.

 

Alūksnes novadā turpinās tūrisma sezona. Tūrisma eksperti atzīst, ka Latvijā kopumā tūrisma nozares atveseļošanās posms ir sācies, lai gan lēnāk kā būtu gribējies, ko ietekmē vairāki faktori.

Alūksnes novadā kopējā tendence ir stabila, bet ietekmē apstākļi, kuros atrodamies, esot ļoti tuvu Krievijas robežai – izteikti maz viesu no Skandināvijas, jūtama Eiropas cilvēku piesardzība. Toties Alūksnes Tūrisma informācijas centra apmeklējums, telefona zvani un e-pasti liecina, ka cilvēku interese ir liela, un vasaras mēnešos pat lielāka nekā iepriekšējā sezonā. Tomēr jārēķinās ar ekonomisko situāciju, cilvēku maksātspēju – cilvēki izmanto iespējas un pakalpojumus, ko var atļauties. Statistika brīvdabas objektos: Tempļakalna ielas gājēju tiltam 2022. gada jūlijā ir par 500 apmeklējumiem vairāk nekā iepriekšējā gada jūlijā (līdz šī gada jūlijam – 33863, visā 2021. gadā – 55129). Skatu torņu apmeklējums līdz šī gada jūlijam: Alūksnē – 7523, Kornetos – 3307, Dēliņkalnā – 1616 (līdz jūnijam). Veclaicenes dabas mājās līdz šī gada jūlijam: 188 rezervācijas pret 314 rezervācijām 2021. gadā (salīdzinājumam līdz šī gada jūlijam 59 rezervācijas, līdz 2021. gada jūlijam – 106 rezervācijas). Alūksnes Bānīša stacijā 3666 apmeklētāji 2022. gadā, 5652 – 2021. gadā, Marienburgas astotajā brālī šajā gadā – 2238 apmeklējumi.

 

11. augustā Alūksnes izziņas centram ierakta laika kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm, kur piedalījās premjers Krišjānis Kariņš.

 

16. augustā Ministru kabineta sēdē ar rīkojumu Nr. 555 par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai apstiprināts projekts “Izglītības un sporta centra izveide Alūksnes pilsētā” (papildus finanšu līdzekļi 423 208 EUR apmērā izglītības un sporta centra projekta īstenošanai).

 

Iesniegts investīciju projekta “Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas ēku pārbūve 2. kārta” pieteikums valsts aizdevumam pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai. Projekta atbalsta gadījumā paredzēts sakārtot vecāko klašu ēku Glika ielā 10.

 

Uzsākti darbi Pilssalas ielas pārbūvei no Ojāra Vācieša ielas līdz Pilssalas tiltam, kur izbūvēs inženierkomunikācijas un ietvi, uzstādīs soliņus un iestādīs jaunus stādījumus.

 

Novadā aktīvi turpinās būvdarbi: pašvaldības autoceļu posmu un ielu pārbūve, trīs ražošanas ēku, biznesa stacijas būvniecība, izziņas centra, veloparka būvdarbi, darbi Jaunlaicenes parkā.

 

Noslēgušās izsoles trīs ražošanas ēku nomai, izsludinātas izsoles biznesa stacijas telpu nomai.

 

Pirms jaunā mācību gada Izglītības pārvalde un izpilddirektors ir uzsākuši apmeklēt novada izglītības iestādes un tikties ar to vadītājiem un vecāku pārstāvjiem. Ir veikti sagatavošanās darbi jaunajam mācību gadam – izmaiņas skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai, notikusi tikšanās ar ēdināšanas pakalpojuma sniedzēju Alūksnes pilsētā esošajās izglītības iestādēs.

 

Ir sagatavots konkursa nolikums novadam nepieciešamo speciālistu piesaistei, izsludināts 26. augustā.

 

Alūksnes pilsētas svētku laikā četrās dienās notikušas 14 kultūras norises, Atzeles volejbola, veterānu futbola, “Ghetto Basket Alūksne” basketbola sacensības, aptuvenais apmeklētāju skaits – 6000. Novadā kopā augusta mēnesī notika vai notiks 28 publiskie kultūras pasākumi.

 

Jaunannā notikusi aktīvās atpūtas diena Zaķusalā, Zeltiņu pagasta svētku laikā – “Kristera kauss” volejbolā un aktīvi atraktīvas individuālās sacensības, 27. augustā ģimnāzijā notiks Alūksnes 3. šaha festivāls, 28. augustā – velosporta diena Ilzenē.

 

Izstrādāta dokumentācija tirgus izpētei pakalpojumam “Birojs “Aprūpe mājās”” ārpakalpojuma sniegšanai, turpinās palīdzības sniegšana Ukrainas kara bēgļiem, uzsākta pateicības pabalstu izmaksa mājokļu īpašniekiem izmaksu segšanai, kuri bez maksas izmitina Ukrainas civiliedzīvotājus. Tiek plānota kārtība, kādā iedzīvotāji varēs iesniegt iesniegumus atbalstam energoresursu cenu pieauguma kompensācijām no 1. oktobra pilsētā un pagastos.

 

Uz 25. augustu Alūksnes novadā reģistrēti 1669 Ukrainas civiliedzīvotāji, kas šeit saņēmuši naktsmītņu, ēdināšanas un citus pakalpojumus.

 

Pašvaldības policija nodrošinājusi sabiedrisko kārtību vairākos publiskajos pasākumos –  III malēniešu svētkos Jaunlaicenē, Alūksnes pilsētas svētkos, Zeltiņu pagasta svētkos. Ikdienā policija turpina kontrolēt latvāņu izplatības ierobežošanas, teritoriju kopšanas, tostarp, zāles pļaušanas noteikumu ievērošanu visā novada teritorijā. Uzsākti trīs administratīvā pārkāpuma procesi par mājdzīvnieku labturības prasību pārkāpšanu, viens administratīvā pārkāpuma process par valsts autoceļa Alūksne-Liepna nobrauktuves nelikumīgu pārbūvi, viens process par patvarīgu koku ciršanu ārpus meža pie pašvaldības autoceļa Annas pagastā. Sauktas pie atbildības personas par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem, kam atbildība paredzēta Ceļu satiksmes likumā. Pēc bāriņtiesas pieprasījuma kopīgi apsekotas ģimenes un pārbaudīti to dzīves apstākļi Alūksnes pilsētā un novadā.

 

16. augustā, pamatojoties uz pašvaldības domes lēmumu par pirmpirkuma izmantošanu, nekustamais īpašums Alsviķu ielā 2, Alūksnē reģistrēts zemesgrāmatā uz Alūksnes novada pašvaldības vārda. Zemesgabalam un tam piegulošajām ielu teritorijām pasūtīts topogrāfiskais uzmērījums, uzsākts lokālplānojuma izstrādes process.

 

Augustā turpinās darbs pie demontējamiem pieminekļiem novada teritorijā, kuri ir noteikti ar likumu “Par padomju un nacistisko režīmu slavinošu objektu eksponēšanas aizliegumu un to demontāžu Latvijas Republikas teritorijā”.  Alūksnes novada pašvaldība ir konstatējusi viena no Ministru kabineta noteikumos Nr.448 “Latvijas Republikas teritorijā esošo demontējamo padomju un nacistisko režīmu slavinošo objektu saraksts” iekļautajiem demontējamajiem pieminekļiem pazušanu, par to tika informēta valsts policija.

 

Pamatojoties uz 06.07.2022. Ministru kabineta rīkojumu par nekustamā īpašuma Ziemeru ielā 4, Alūksnē pārņemšanu valsts īpašumā, 26. augustā Alūksnē ieradīsies Nodrošinājuma valsts aģentūras nekustamā īpašuma pārņemšanas komisija, lai apsekotu nekustamo īpašumu un saņemtu  ar to saistītos dokumentus, parakstītu pieņemšanas nodošanas aktu.

 

Periodā no 29. jūlija līdz 23. augustam izsludināti atklāti konkursi “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešana Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā” un “Būvprojekta “Pils ielas (zemes vienības kadastra apzīmējums 3601 038 1506) pārbūve” izstrāde un tā autoruzraudzība”. Pieņemti lēmumi:

1) piešķirtas līguma slēgšanas tiesības atklātā konkursā “Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas ēkas pārbūves 2. kārtas būvprojekta izmaiņu, autoruzraudzības un būvdarbu veikšana” (būvnieks SIA “RERE MEISTARI”, līgumcena – 2 257 000,00 EUR bez PVN);

2) pašvaldības dzīvokļa remontdarbiem objektā “Krāšņu atjaunošana un ārdurvju nomaiņa”, “Kristiņi”, dzīvoklis Nr.2, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads” (būvnieks SIA “RUFS”, līgumcena – 5 238,03 EUR bez PVN.

Iepirkums Jaunlaicenes muižas parka un Ziemeru ozolu alejas koku kopšana” izbeigts bez rezultāta, jo noteiktajā piedāvājumu iesniegšanas termiņā netika saņemti pretendentu piedāvājumi.

 

Par finansēm – galvenie ieņēmumu veidi un to izpilde uz 24.08.2022:

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu  izpilde – 65,54% (pēc likuma “Par valsts budžetu 2022.gadam” uz 31.08.2022. jābūt 65,33% izpildei);

Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu izpilde – 104,94% (pārpilde 36 951 EUR);

Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda dotācija – 74,27%;

Kopā izdevumu izpilde 48,19% no plāna.

 

Centrālās administrācijas Plānošanas un attīstības nodaļā darbu uzsākusi projektu vadītāja Iveta Baltā – Vanaga, Kancelejā – komisiju sekretāre Maija Sliņķe, Īpašumu nodaļā – ainavu arhitekte uz noteiktu laiku – Aiga Mūrniece, Grāmatvedībā – grāmatvede uz noteiktu laiku – Tatjana Zotova. Kalncempju pagasta pārvaldes pienākumus pilda Malienas pagasta pārvaldes vadītāja Svetlana Prenka – Mihailova.

 

Ir uzsākts darbs pie izglītības funkcijas nodrošināšanas ar 2023. gada 1. septembri, pie pagastu pārvalžu pārvaldības pārskatīšanas.

Skip to content