Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Alūksnes enerģija” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem - Alūksnes novads

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Alūksnes enerģija” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2022.gada 13.jūlijā saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Alūksnes enerģija”, vienotais reģistrācijas numurs: 43203003117, juridiskā adrese: Parka iela 2C, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 (turpmāk – SIA “Alūksnes enerģija”), iesniegumu (2022.gada 13.jūlijs Nr.AE/1-12/2022/65) ar tam pievienotu siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu (turpmāk – tarifu projekts).

Regulators konstatē

1. No 2022.gada 1.oktobra spēkā esošais normatīvais regulējums noteic:
1.1. lai nodrošinātu samērīgu tarifu sloga pieaugumu visām sabiedrības grupām, Regulators līdz 2022.gada 31.oktobrim apstiprina regulēto centralizētās siltumapgādes pakalpojumu tarifu projektus, kuri iesniegti un par kuriem līdz 2022.gada 30.septembrim nav pieņemts Regulatora lēmums;
1.2. šos tarifu projektus Regulators apstiprina atbilstoši šajā projektā ietvertajām tarifu vērtībām, nevērtējot tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu un pamatojošos dokumentus pēc būtības, un šie apstiprinātie tarifi stājas spēkā nākamajā dienā pēc Regulatora lēmuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un ir piemērojami līdz 2023.gada 30.aprīlim. Uz šiem tarifiem nav attiecināms likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 21.panta piektajā daļā noteiktais termiņš;
1.3. no 2023.gada 1.maija būs spēkā tādi siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi, kādus regulēto centralizētās siltumapgādes pakalpojumu sniedzējs būs piemērojis līdz šajā lēmumā apstiprināto tarifu spēkā stāšanās dienai, ja Regulators nebūs lēmis citādi .

2. Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļa noteic, ka energoapgādes komersants, kas piegādā siltumenerģiju enerģijas lietotājiem, pārdod siltumenerģiju tiem nepieciešamajā vai noteiktajā kvalitātē un pieprasītajā daudzumā par Regulatora noteiktajiem tarifiem vai par tarifiem, ko noteicis attiecīgais pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar Regulatora noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku, ja ir saņemta Regulatora atļauja, izņemot Enerģētikas likuma 49.panta pirmajā un 1.1daļā minētos gadījumus.
3. No Regulatora 2010.gada 14.aprīļa lēmuma Nr.1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” (turpmāk – Metodika) 43.8punkta izriet, ka Regulators pēc savas iniciatīvas vai komersanta pieprasījuma atbilstoši Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļai var dot uz noteiktu termiņu atļauju komersantam pašam noteikt tarifus saskaņā ar Metodiku, ja ir mainījusies iepirktā kurināmā cena (turpmāk – kurināmā cena). Atļaujā Regulators nosaka atskaites periodu komersanta iesniedzamajai informācijai par kurināmā izmaksu izmaiņām.
4. Metodikas 43.9punkts noteic, ja komersants ir saņēmis 43.8punktā minēto atļauju un komersants pieņem lēmumu par jauniem tarifiem, tad ne vēlāk kā 30 dienas pirms jauno tarifu spēkā stāšanās brīža komersants publicē tarifus oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, nosūta attiecīgajai pašvaldībai iedzīvotāju informēšanai un ievietošanai tās tīmekļvietnē un publicē savā tīmekļvietnē, ja tāda ir, un vienlaikus iesniedz Regulatoram pamatojumu jaunajiem tarifiem, iesniedzot Metodikas 43.91. līdz 43.94.apakšpunktā noteikto informāciju.
5. SIA “Alūksnes enerģija” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu veidojošajās izmaksās ir iekļautas šķeldas un kokskaidu granulu kā kurināmā izmaksas.
6. SIA “Alūksnes enerģija” uz šā lēmuma pieņemšanas dienu spēkā esošie siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi ir apstiprināti ar Regulatora 2016.gada 17.novembra lēmumu Nr.155 “Par akciju sabiedrības “SIMONE” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem” (turpmāk – Lēmums Nr.155) (Latvijas Vēstnesis, 2016, 228.nr.).
7. SIA “Alūksnes enerģija” pilnvarotais pārstāvis attālināti piedalījās Regulatora padomes sēdē un uzturēja lūgumu apstiprināt SIA “Alūksnes enerģija” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus.

Regulators secina
1. SIA “Alūksnes enerģija” tarifu projekts nav izvērtēts un par to līdz 2022.gada 30.septembrim nav pieņemts Regulatora lēmums, attiecīgi atbilstoši Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likuma regulējumam Regulatoram ir pienākums apstiprināt SIA “Alūksnes enerģija” tarifu projektu atbilstoši šajā projektā ietvertajām tarifu vērtībām, nevērtējot tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu un pamatojošos dokumentus pēc būtības, un šie apstiprinātie tarifi stāsies spēkā nākamajā dienā pēc Regulatora lēmuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un būs piemērojami līdz 2023.gada 30.aprīlim.
2. Regulators secina, ka SIA “Alūksnes enerģija” ir iespējamas kurināmā cenas izmaiņas. Tādējādi, lai SIA “Alūksnes enerģija” būtu tiesiska iespēja savlaicīgāk reaģēt uz kurināmā cenas izmaiņām un noteikt tarifus, kas atbilst kurināmā pamatotām izmaksām, ir pamatoti izdot Regulatora atļauju SIA “Alūksnes enerģija” pašai noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus.
3. Ņemot vērā šā lēmuma konstatējumu daļas 1.punktu un secinājumu daļas 1.punktu, šīs atļaujas termiņš nosakāms līdz 2023.gada 30.aprīlim un SIA “Alūksnes enerģija” saskaņā ar šo atļauju noteiktie siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi piemērojami līdz 2023.gada 30.aprīlim.
4. Pēc atļaujas piešķiršanas SIA “Alūksnes enerģija” pašai noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” un enerģētikas nozares speciālo normatīvo aktu tiesību normas nodrošina Regulatora tiesības uzraudzīt SIA “Alūksnes enerģija” darbību un aizstāvēt lietotāju tiesības saņemt siltumenerģijas apgādes pakalpojumus par tarifiem, kuri atbilst pamatotām izmaksām.
5. Atļauja SIA “Alūksnes enerģija” pašai noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus nozīmē SIA “Alūksnes enerģija” tiesības izvēlēties, vai un kad atļauju izmantot.
Vienlaicīgi, lai nodrošinātu lietotāju interešu aizstāvību, nosakāms atļaujas nosacījums – SIA “Alūksnes enerģija” pienākums pašai saskaņā ar Metodiku savlaicīgi noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus gadījumā, ja kurināmā cena būs zemāka nekā atbilstošā cena piemērotajā siltumenerģijas gala tarifā un ja kurināmā cenas izmaiņas samazina siltumenerģijas gala tarifu.
6. Saņemot no SIA “Alūksnes enerģija” Metodikas 43.91. līdz 43.94.apakšpunktā noteikto informāciju saistībā ar aprēķinātajiem tarifiem, Regulators 21 dienas laikā pēc jauno tarifu un pamatojuma saņemšanas izvērtēs iesniegto tarifu atbilstību Metodikai un iesniegto tarifu pamatojumu, kas nodrošinās Regulatora uzraudzību pār SIA “Alūksnes enerģija” aprēķinātajiem tarifiem. Ja Regulators 21 dienas laikā pēc jauno tarifu un pamatojuma saņemšanas pieņems lēmumu par SIA “Alūksnes enerģija” iesniegto tarifu neatbilstību Metodikai vai noraidīs iesniegto tarifu pamatojumu, tarifi nestāsies spēkā SIA “Alūksnes enerģija” noteiktajā termiņā un Regulators rīkosies atbilstoši Metodikas 43.12punktā noteiktajam.
7. Ņemot vērā konstatētos tiesiskos un faktiskos apstākļus, secināms, ka Regulatoram, lai nodrošinātu tiesisko noteiktību un skaidrību, ir nepieciešams lemt par Lēmuma Nr.155 piemērošanu, nosakot, ka no 2022.gada 15.oktobra līdz 2023.gada 30.aprīlim SIA “Alūksnes enerģija” nepiemēro ar Lēmumu Nr.155 apstiprinātos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus.

Saskaņā ar Metodikas 5., 7., 11. un 14.punktu, 31.22., 33.17., 34.14. un 41.2.apakšpunktu, 43.8punktu, pamatojoties uz likuma ,,Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 7.pantu, 9.panta pirmās daļas 1., 3. un 9.punktu un otro daļu, 10.panta pirmo daļu, 20.panta otro daļu, 25.panta pirmo daļu, Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likuma 7.2panta pirmo, otro un ceturto daļu, Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 56.panta pirmo daļu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 65.panta pirmo daļu, 68.panta pirmo, otro un trešo daļu,
padome nolemj:
1. apstiprināt SIA “Alūksnes enerģija” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus (bez pievienotās vērtības nodokļa):
1.1. siltumenerģijas ražošanas tarifu 62,80 EUR/MWh;
1.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifu 20,45 EUR/MWh;
1.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifu 0,86 EUR/MWh;
1.4. siltumenerģijas gala tarifu 84,11 EUR/MWh;

2. noteikt, ka šā lēmuma lemjošās daļas 1.punktā apstiprinātie tarifi ir spēkā no 2022.gada 15.oktobra līdz 2023.gada 30.aprīlim;
3. piešķirt SIA “Alūksnes enerģija” atļauju pašai saskaņā ar Metodiku noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus kurināmā cenas izmaiņu gadījumā;
4. noteikt atļaujas un atbilstoši tai noteikto tarifu termiņu – šīs atļaujas termiņš nosakāms no šā lēmuma spēkā stāšanās brīža līdz 2023.gada 30.aprīlim, un SIA “Alūksnes enerģija” saskaņā ar šo atļauju noteiktie siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi piemērojami līdz 2023.gada 30.aprīlim;
5. noteikt atļaujas nosacījumu – SIA “Alūksnes enerģija” pienākumu turpmāk pašai saskaņā ar Metodiku savlaicīgi noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus gadījumā, ja kurināmā cena būs zemāka nekā atbilstošā cena piemērotajā siltumenerģijas gala tarifā un ja kurināmā cenas izmaiņas samazina siltumenerģijas gala tarifu;
6. uzdot SIA “Alūksnes enerģija” iesniegt Regulatoram informāciju par kurināmā cenas izmaiņām trīs darbdienu laikā;
7. uzdot SIA ,,Alūksnes enerģija” vienlaicīgi ar šā lēmuma lemjošās daļas 6.punktā noteiktās informācijas iesniegšanu informēt Regulatoru par jauniem noslēgtiem kurināmā piegādes līgumiem vai grozījumiem līgumos, iesniedzot kopijas, kā arī sniegt informāciju, kas pamato saimnieciski izdevīgākās kurināmā cenas piedāvājuma izvēli;
8. noteikt, ka no 2022.gada 15.oktobra līdz 2023.gada 30.aprīlim SIA “Alūksnes enerģija” nepiemēro ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2016.gada 17.novembra lēmumu Nr.155 “Par akciju sabiedrības “SIMONE” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem” (Latvijas Vēstnesis, 2016, 228.nr.) apstiprinātos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus.

Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori vai SIA “Alūksnes enerģija” neievēro normatīvos aktus vai šajā lēmumā noteikto, Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu vai atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.
Priekšsēdētāja

A. Ozola

Skip to content