Domes 27.10.2022. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Domes 27.10.2022. sēdes darba kārtība

27.10.2022., plkst. 10:00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:
0. Par darba kārtību.
1. Izpilddirektora informācija.
2. Par kustamās mantas atsavināšanu.
3. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Lejas Ploskums”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
4. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Kungu māja”, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
5. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Dzeņu iela 5, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
6. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Vālodzes iela 3, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
7. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Briežu iela 10, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
8. Par dzīvojamās mājas [..], Alūksnes novadā dzīvokļa īpašumam Nr. [..] piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
9. Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemi Kastaņu ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā.
10. Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemi Kastaņu ielā 13, Alūksnē, Alūksnes novadā.
11. Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemi Torņkalna ielā 12, Alūksnē, Alūksnes novadā.
12. Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemi Torņkalna ielā 14, Alūksnē, Alūksnes novadā.
13. Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemi Mežkalna ielā 3, Alūksnē, Alūksnes novadā.
14. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 28.07.2022. lēmumā Nr. 272 “Par pašvaldības uzdevuma deleģēšanu SIA “MĒRNIECĪBAS DATU CENTRS”.
15. Par saistošo noteikumu Nr. __/2022 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2020. gada 27. februāra saistošajos noteikumos Nr. 5/2020 “Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā”” izdošanu.
16. Par grozījumiem 31.03.2022. pašvaldības domes lēmumā Nr. 87 “Par novada nozīmes Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveidi”.
17. Par Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību pārvaldi.
18. Par Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldes vadītāju.
19. Par Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldes vadītāja vietnieku.
20. Par saistošo noteikumu Nr.__/2022 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2013. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 18/2013 “Alūksnes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu.
21. Par grozījumiem Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes nolikumā.
22. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis”.
23. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2022. lēmumā Nr. 210 “Par amata vietām un atlīdzību Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādei “Saulīte””.
24. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2022. lēmumā Nr. 216 “Par amata vietām un atlīdzību Strautiņu pamatskolā””.
25. Par grozījumu Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2022. lēmumā Nr. 204 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada bibliotēkai”.
26. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2022. lēmumā Nr. 228 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldei”.
27. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2022. lēmumā Nr. 226 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes Bērnu un jauniešu centram”.
28. Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību pārvaldei
29. Par finansējuma pārkārtošanu Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldei atlīdzības palielinājumam.
30. Par līdzekļu izdalīšanu Alūksnes novada pašvaldības iestādēm vidējās izpeļņas kompensēšanai.
31. Par līdzekļu piešķiršanu Pededzes pamatskolas darbinieku atlaišanas pabalstiem.
32. Par finansējuma piešķiršanu kurināmā iegādei.
33. Par līdzekļu izdalīšanu Alūksnes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm.
34. Par saistošo noteikumu Nr._/2022 “Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 2022. gada 1. februāra saistošajos noteikumos Nr. 4/2022 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2022. gadam”” izdošanu.
35. Par Alūksnes novada pašvaldības apbalvojuma “Sudraba zīle” piešķiršanu.

 

Skip to content