Jaunlaicenes muižas parkā uzsākti labiekārtošanas darbi - Alūksnes novads

Jaunlaicenes muižas parkā uzsākti labiekārtošanas darbi

Jaunlaicenes muižas parkā uzsākti labiekārtošanas darbiSaskaņā ar projektā “Epidemioloģiski droša tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīkla izveide aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene” biotopu un sugu dzīvotņu labvēlīga aizsardzības stāvokļa sasniegšanai” plānoto, Jaunlaicenē notiek muižas parka labiekārtošanas darbi.

Jaunlaicenes muižas parks, tāpat kā Jaunlaicenes muižas apbūve, ir aizsargājami objekti – vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļi. Parkā aug 12 dižkoki un 9 potenciālie dižkoki, kā arī dažādu sugu vēsturiski koki. Apsekojot  parku, uz 10 koku stumbriem konstatētas īpaši aizsargājamu sugu – plaušķērpja un gludās nekeras sūnas atradnes. Teritorijā sastopamas arī vairākas retas un īpaši aizsargājamas putnu sugas – vidējais dzenis, zaļā dzilna, grieze, pelēkā dzilna u.c.

Lai parka apmeklētāju plūsmu virzītu organizēti, tādejādi mazinot cilvēku radīto slodzi un tās iespējamo ietekmi, un vienlaikus nodrošinātu teritorijas pieejamību, Jaunlaicenes muižas parkā top gājēju celiņi. Darbus veic individuālais komersants “Ceļavējš V.I.”.

Kohēzijas fonda atbalstītais Alūksnes novada pašvaldības īstenotais projekts “Epidemioloģiski droša tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīkla izveide aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene” biotopu un sugu dzīvotņu labvēlīga aizsardzības stāvokļa sasniegšanai” paredz virkni darbību aizsargājamo ainavu apvidus teritorijā, lai izveidotu kvalitatīvu un epidemioloģiski drošu tūrisma un dabas izziņas infrastruktūru, mazinot antropogēno slodzi un vides piesārņojuma iespējamo ietekmi uz īpaši aizsargājamiem biotopiem un sugām. Projekta būtība ir apmeklētāju plūsmu novirzīt uz mazāk jūtīgām teritorijām, lai saglabātu dabas vērtības aizsargājamo ainavu apvidus teritorijā.

Projekta kopējās izmaksas 965 383,69 EUR, tajā skaitā Kohēzijas fonda finansējums 797 500 EUR, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 42 220,59 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 98 514,70 EUR un neattiecināmās izmaksas 27 148,40 EUR. Projektu plānots īstenot līdz nākamā gada rudenim. Projektu vada Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Plānošanas un attīstības nodaļas projektu vadītāja Sanita Adlere.

Jaunlaicenes muižas parkā uzsākti labiekārtošanas darbi

Kohēzijas fonds

SAGATAVOJA: Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības
Centrālās administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content