Par SIA “Alūksnes enerģija” noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem - Alūksnes novads

Par SIA “Alūksnes enerģija” noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2022.gada 31.oktobrī saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Alūksnes enerģija”, vienotais reģistrācijas numurs: 43203003117, juridiskā adrese: Parka iela 2C, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 (turpmāk – SIA “Alūksnes enerģija”), iesniegumu (2022.gada 31.oktobris Nr.AE/1-12/2022/118) ar tam pievienoto noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķinu un pamatojuma dokumentus.

Regulators konstatē un secina
1. Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļa noteic, ka energoapgādes komersants, kas piegādā siltumenerģiju enerģijas lietotājiem, pārdod siltumenerģiju tiem nepieciešamajā vai noteiktajā kvalitātē un pieprasītajā daudzumā par Regulatora noteiktajiem tarifiem vai par tarifiem, ko noteicis attiecīgais pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar Regulatora noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku , ja ir saņemta Regulatora atļauja, izņemot Enerģētikas likuma 49.panta pirmajā un 1.1daļā minētos gadījumus.
2. SIA “Alūksnes enerģija” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi ir apstiprināti ar Regulatora 2022.gada 12.oktobra lēmumu Nr.195 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Alūksnes enerģija” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem” (Latvijas Vēstnesis, 2022, 200.nr.) (turpmāk – Lēmums Nr.195). Ar Lēmumu Nr.195 apstiprināto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu veidojošajās izmaksās ir iekļautas šķeldas, kokskaidu granulu kā kurināmā izmaksas un iepirktās siltumenerģijas izmaksas.
3. Regulators Lēmumā Nr.195 ir piešķīris SIA “Alūksnes enerģija” atļauju pašai saskaņā ar Regulatora 2010.gada 14.aprīļa lēmumu Nr.1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” (turpmāk – Metodika) noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus kurināmā cenas izmaiņu gadījumā un noteicis, ka SIA “Alūksnes enerģija” saskaņā ar šo atļauju noteiktie siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi piemērojami līdz 2023.gada 30.aprīlim.
4. Saskaņā ar Metodikas 43.9punktu, ņemot vērā Regulatora atļaujā piešķirtās tiesības noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus, SIA “Alūksnes enerģija” 2022.gada 31.oktobrī (2022.gada 31.oktobris Nr.AE/1-12/2022/118) iesniedza Regulatorā noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu pamatojumu un aprēķinu šādiem jaunajiem tarifiem (bez pievienotās vērtības nodokļa):
4.1. siltumenerģijas ražošanas tarifs 81,52 EUR/MWh;
4.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 23,07 EUR/MWh;
4.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 0,86 EUR/MWh;
4.4. siltumenerģijas gala tarifs 105,45 EUR/MWh.
5. Paziņojums par SIA “Alūksnes enerģija” noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem ir publicēts 2022.gada 31.oktobrī oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, 211.nr. Paziņojumā SIA “Alūksnes enerģija” noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu spēkā stāšanās datums noteikts – 2022.gada 1.decembris.
6. Regulators, izvērtējot SIA “Alūksnes enerģija” iesniegtos noteiktos (piedāvātos) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus un to pamatojumu, secina, ka SIA “Alūksnes enerģija” noteiktie (piedāvātie) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi atbilst Metodikai un ir pamatoti. Līdz ar to SIA “Alūksnes enerģija” noteiktie (piedāvātie) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi var stāties spēkā SIA “Alūksnes enerģija” noteiktajā laikā.
7. Ņemot vērā konstatētos tiesiskos un faktiskos apstākļus, secināms, ka Regulatoram, lai nodrošinātu tiesisko noteiktību un skaidrību, ir nepieciešams lemt par Lēmuma Nr.195 piemērošanu, nosakot, ka no 2022.gada 1.decembra SIA “Alūksnes enerģija” nepiemēro ar Lēmumu Nr.195 apstiprinātos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus.
8. Ņemot vērā Lēmumā Nr.195 noteikto atļaujas un atbilstoši tai noteikto tarifu termiņu SIA “Alūksnes enerģija” noteiktos (piedāvātos) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus varēs piemērot līdz 2023.gada 30.aprīlim.
9. SIA “Alūksnes enerģija” pilnvarotais pārstāvis attālināti piedalījās Regulatora padomes sēdē un uzturēja lūgumu atzīt noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu atbilstību Metodikai.

Saskaņā ar Metodikas 43.9, 43.10, 43.11 punktu, pamatojoties uz likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 1.pantu, 5.pantu, 9.panta otro daļu, Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 65.panta pirmo un ceturto daļu, 68.panta otro un trešo daļu,

padome nolemj:
1. atzīt SIA “Alūksnes enerģija” noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu (bez pievienotās vērtības nodokļa) (Latvijas Vēstnesis, 2022, 211.nr.) laika periodam no 2022.gada 1.decembra līdz 2023.gada 30.aprīlim:
– siltumenerģijas ražošanas tarifs 81,52 EUR/MWh;
– siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 23,07 EUR/MWh;
– siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 0,86 EUR/MWh;
– siltumenerģijas gala tarifs 105,45 EUR/MWh,
un to pamatojuma atbilstību Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010.gada 14.aprīļa lēmumam Nr.1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”;

2. noteikt, ka no 2022.gada 1.decembra SIA “Alūksnes enerģija” nepiemēro ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2022.gada 12.oktobra lēmumu Nr.195 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Alūksnes enerģija” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem” (Latvijas Vēstnesis, 2022, 200.nr.) apstiprinātos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus.

Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori vai SIA “Alūksnes enerģija” neievēro normatīvos aktus vai Regulatora lēmumus, Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu vai atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Skip to content