Spēkā stājušies saistošie noteikumi - Alūksnes novads

Spēkā stājušies saistošie noteikumi

  • No 10. novembra spēkā stājušies pašvaldības saistošie noteikumi Nr.22/2022 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2020. gada 27. februāra saistošajos noteikumos Nr. 5/2020 “Nolikums par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā””.

 Nolikumā iekļauts punkts, kas paredz, ka mēneša licenci par samazinātu maksu (5,00 EUR) ir tiesīgas saņemt arī personas no ģimenēm, kurām saskaņā ar valstī īstenoto Latvijas Goda ģimenes apliecības programmu ir piešķirta Latvijas Goda ģimenes apliecība. Vēl nolikumā precizēta informācija par makšķerēšanas licenču realizācijas vietām.

  • No 1. decembra stājas spēkā pašvaldības saistošie noteikumi Nr.29/2022 “Grozījums Alūksnes novada pašvaldības domes 2016. gada 29. septembra saistošajos noteikumos Nr. 19/2016 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Alūksnes novadā””.

Grozījumu būtība ir precizēt pašvaldības amatpersonas, kas veic nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu, maksāšanas paziņojumu izdošanu un parādu piedziņu – pašvaldības Centrālās administrācijas Grāmatvedības nodokļu administratori.

  • No 1. decembra stājas spēkā pašvaldības saistošie noteikumi 27/2022 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2022. gada 2. maija saistošajos noteikumos Nr. 11/2022 “Par sociālajiem pakalpojumiem Alūksnes novadā””.

 Noteikumos precizēta mērķgrupa, kuras sociālās aprūpes pakalpojumu dzīvesvietā izmaksas sedz pašvaldība. Pašvaldība pilnā apmērā sedz pakalpojumu personai, kurai ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss un nav apgādnieku. Ja personai ir trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss un ir apgādnieki, tad izmaksas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sedz apgādnieki.

 Ņemot vērā, ka sociālās aprūpes pakalpojumu dzīvesvietā novadā no 01.11.2022. nodrošina ārpakalpojuma sniedzējs, precizēta mērķgrupa, kura var saņemt veļas mazgāšanas un higiēnas pakalpojumu – personas, kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss.

  • No 2. decembra stājās spēkā saistošie noteikumi Nr.28/2022 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2022. gada 28. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 17/2022 “Par pašvaldības stipendiju piešķiršanu speciālistu piesaistei Alūksnes novadā””.

 Saistošajos noteikumos 4. un 6. punkts izteikts jaunā redakcijā, nosakot laiku līdz, kuram dome nosaka atbalstāmās specialitātes un speciālistu skaitu un gadījumi, kad piemērojamas pēdējās noteiktās atbalstāmās specialitātes. Noteikumi papildināti ar 8.1 un 14.1 punktiem, kuros noteikts, ka pretendenti var iesniegt pieteikumus pēc noteiktā termiņa un paredzēta kārtība stipendijas izmaksai šādā gadījumā. Saistošo noteikumu 9. un 11. punkts papildināts, nosakot, ka dome lemj par Stipendijas un finansējuma piešķiršanu.

 Pašvaldības saistošie noteikumi ir publicēti pašvaldības tīmekļa vietnē www.aluksne.lv sadaļā Pašvaldība/Dokumenti/Saistošie noteikumi, valsts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un www.likumi.lv.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
Centrālās administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content