Domes sēdes 26.01.2023. darba kārtība - Alūksnes novads

Domes sēdes 26.01.2023. darba kārtība

26.01.2023, plkst. 10:00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:
0. Par darba kārtību.

1. Izpilddirektora informācija.

2. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3688 003 0138, īpašumā “Ieviņas”, Kornetos, Veclaicenes pagasta, Alūksnes novadā, atsavināšanu (lēmumprojekts).

3. Par dzīvojamās mājas [..], Alūksnes novadā, dzīvokļa īpašumam [..] piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības (lēmumprojekts).

4. Par dzīvojamās mājas [..] Alūksnes novadā, dzīvokļa īpašumam [..] piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības (lēmumprojekts).

5. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības komisijas “Zemes lietu komisija” nolikumā (lēmumprojekts).

6. Par Alūksnes novada pašvaldības domes 2015. gada 23. decembra lēmuma Nr. 398 atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmumprojekts).

7. Par Alūksnes novada Teritorijas plānojuma 2015.-2027.gadam grozījumu pilnveidotās (3.0) redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai (lēmumprojekts).

8. Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027. gadam nekustamajos īpašumos Peldu ielā 5A, Ošu ielā 3, Ošu ielā 5, Ošu ielā 3A un Ošu ielā 3B, Alūksnē, Alūksnes novadā, pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriedei (lēmumprojekts). 

9. Par Investīciju plāna 2022.-2027. gadam aktualizēšanu (lēmumprojekts).

10. Par projektu “Sajūtu pilnas verstis Austrumlatvijā/ “Versts full of Feelings in Eastern Latvia”” (lēmumprojekts).

11. Par projektu “Kultūras mantojuma tūrisms/“Cultural Heritage Tourism”” (lēmumprojekts).

12. Par projektu “Sports visiem/“Sports for all”” (lēmumprojekts).

13. Par projektu “Elektroautobusu iegāde izglītojamo mobilitātes veicināšanai un skolu tīkla sasniedzamības nodrošināšanai” (lēmumprojekts).

14. Par projektu “Orientēšanās apmācību poligona izveide apvidū” (lēmumprojekts).

15. Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes vidusskolā (lēmumprojekts).

SĒDES SLĒGTĀ DAĻA:

16. Par pabalsta piešķiršanu [..].

17. Par Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes 06.12.2022. lēmumu Nr. 3-2AL/3371.

18. Par Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes 14.12.2022. lēmumu Nr. 3-2AL/3433.

Skip to content