Finanšu komitejas sēdes 23.03.2023. darba kārtība - Alūksnes novads

Finanšu komitejas sēdes 23.03.2023. darba kārtība

23.03.2023., plkst. 10:00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:
0. Par darba kārtību.
1. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3601 017 3934, īpašumā Gulbenes ielā 2, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
2. Par cirsmas īpašumā “Tempļakalna parks”, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
3. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3601 039 6098, īpašumā Dzegužu ielā 7, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
4. Par projektu “Pededzes upes baseina pieteku Alūksnes, Ievednes un Paparzes kvalitātes novērtējums”.
5. Par projektu “Alūksnes novada ūdenstilpju zivju resursu aizsardzībai sniega motocikla iegāde”.
6. Par atļauju Svetlanai PRENKAI-MIHAILOVAI savienot amatus.
7. Par atļauju Ilzei KALNIŅAI savienot amatus.
8. Par elektroietaišu ierīkošanu.
9. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Pils ielā 74, Alūksnē, Alūksnes novadā daļas iznomāšanu.
10. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 26.01.2023. lēmumā Nr.14 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes vidusskolā”.
11. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2022. lēmumā Nr. 228 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldei”.
12. Par saistošo noteikumu Nr. _/2023 “Alūksnes novada pašvaldības nolikums ” izdošanu
13. Par pašvaldības darba reglamenta apstiprināšanu.

Skip to content