Finanšu komitejas sēdes 18.05.2023. darba kārtība - Alūksnes novads

Finanšu komitejas sēdes 18.05.2023. darba kārtība

18.05.2023., plkst. 10:00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:
0. Par darba kārtību.
1. Par dzīvojamās mājas “[..], Alūksnes novadā, dzīvokļa īpašumam Nr.[..] piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
2. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Helēnas iela 28-30, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
3. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3601 007 1134, īpašumā Miera ielā 18, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
4. Par cirsmas īpašumā “Medņukalni”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
5. Par grozījumu Alūksnes novada pašvaldības domes 2023. gada 27. aprīļa lēmumā Nr. 98 “Par cirsmas īpašumā Pils iela 31, Alūksnē, Alūksnes novada (Muižas parks) atsavināšanu”.
6. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Medņukalni”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā zemes vienības daļas iznomāšanu.
7. Par saistošo noteikumu Nr. __/2023 “Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA”” maksas pakalpojumiem un to cenrādi” izdošanu.
8. Par nomas maksas noteikšanu Alūksnes novada pašvaldības nedzīvojamajam telpām Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā.
9. Par Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem.
10. Par maksas apstiprināšanu Alūksnes Bērnu un jauniešu centra sniegtajiem pakalpojumiem.
11. Par pakalpojumu maksas apstiprināšanu Alūksnes Sporta skolas sniegtajiem pakalpojumiem.
12. Par pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanu plūdu radīto zaudējumu novēršanai.
13. Par projektu “Jaunannas pagasta deju kopu tautas tērpu papildināšana, veicinot kultūras tradīciju saglabāšanu”.
14. Par projektu “Tehniskā aprīkojuma iegāde Alūksnes novada kultūras piedāvājuma mūsdienīgai un līdzsvarotai attīstībai”.
15. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 25.08.2022. lēmumā Nr. 319 “Par projektu “Iedvesmas bibliotēka””.
16. Par finansējuma pārkārtošanu Alūksnes novada bibliotēkai.
17. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Ilzenes feldšeru punktam un Kalncempju feldšeru – vecmāšu punktam.
18. Par finansējuma pārkārtošanu bērnu un jauniešu brīvā laika vasaras aktivitātēm un nometnēm.
19. Par finansējuma pārkārtošanu pašvaldības aģentūrai “SPODRA”.
20. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2022. lēmumā Nr. 202 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldības aģentūrai “SPODRA””.
21. Par atļauju veikt iepirkuma procedūru transportlīdzekļu iegādei Alūksnes novada pašvaldībai.
22. Par Alūksnes novada pagastu apvienības pārvades infrastruktūras uzlabošanas projektu.
23. Par Alūksnes novada pagastu apvienības pārvades infrastruktūras uzlabošanas projektu.
24. Par saistošo noteikumu Nr._/2023 “Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 2023. gada 30. marta saistošajos noteikumos Nr. 1/2023 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2023. gadam”” izdošanu.

Skip to content